BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG KIM HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ
Email: dkhyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU MÙ U. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 108-116. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU THẦU DẦU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 147-155. (Đã xuất bản)