BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ HẢI ĐĂNG Giới tính: Nam
Email: vhdang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phần Mềm Nguồn Mở
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-097-1.   X
2 Thực hành Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Đại học Cần Thơ 2021   X
3 Mã nguồn mở
  X
4 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Caitlin Dodd, Võ Hải Đăng, Miriam Sturkenboom, Benedikt Becker, Carmen Ferrajolo, Daniel Weibel, Osemeke U. Osokogu, Alexandra Pacurariu, Jan A. Kors. 2018. MASKING BY VACCINES IN PEDIATRIC DRUG SAFETY SIGNAL DETECTION IN THE EUDRAVIGILANCE DATABASE. Pharmacoepidemiol Drug Safety. 27. 1249-1256. (Đã xuất bản)
2.  Erik M. van Mulligen, Zubair Afzal, Saber A. Akhondi, Võ Hải Đăng, Jan A. Kors. 2016. ERASMUS MC AT CLEF EHEALTH 2016: CONCEPT RECOGNITION AND CODING IN FRENCH TEXTS. The 2016 Working Notes of Conference and Labs of the Evaluation Forum, CLEF 2016. . 171–178. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tô Khánh Toàn, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú. 2019. SO SÁNH CÁC Đ Ộ ĐO TRONG PHÂN C Ụ M VĂN B Ả N TI Ế NG VI Ệ T. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR. . 414-422. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Võ Hải Đăng, Lai Út Bé. 2019. LAN TRUYỀN THÔNG TIN THEO MỨC ĐỘ VỚI MÔ HÌNH SIR4OSN. Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2. . 207-214. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. MÔ HÌNH TRỰC QUAN CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO DỰ BÁO LAN TRUYỀN DỊCH RẦY NÂU. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 248. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Võ Hải Đăng. 2013. XÂY DỰNG MỘT DANH MỤC HỆ THỐNG QUAN HỆ ĐỂ TẠO MỘT KHO CHỨA LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS-ACCESS. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 221. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI GIẢI THUẬT BAYES THƠ NGÂY. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 275. (Đã xuất bản)