BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ MINH LÝ Giới tính: Nữ
Email: leminhly@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Lê Thị Diễm, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Lâm Bảo Duy. 2019. CDNN MODEL FOR INSECT CLASSIFICATION BASED ON DEEP NEURAL NETWORK APPROACH. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. 298. 127-142. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Nhị Gia Vinh, Lê Thị Diễm, Lê Minh Lý, Nguyễn Tấn Phú. 2020. MÔ HÌNH MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP PHÂN TÁCH GIỌNG HÁT TỪ HỖN HỢP ÂM NHẠC. Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. 9. 211-218. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Võ Hải Đăng, Lai Út Bé. 2019. LAN TRUYỀN THÔNG TIN THEO MỨC ĐỘ VỚI MÔ HÌNH SIR4OSN. Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2. . 207-214. (Đã xuất bản)