BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM KHÁNH NGUYÊN HUÂN Giới tính: Nam
Email: pknhuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Phạm Khánh Nguyên Huân, Huỳnh Tấn Lộc, Lưu Huỳnh Anh, Nguyễn Hồng Xuân. 2020. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIOPHAGES AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM CHICKEN FARMS. Advances in Animal and Veterinary Sciences. 8. 161-166. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Khánh Nguyên Huân, Kaeko Kamei. 2020. ISOLATION AND APPLICATION OF BACTERIOPHAGES AGAINST ESCHERICHIA COLI O157:H7 AND SALMONELLA ENTERICA. Symposium on Application of Advanced Technologies In Agriculture (AATA), Van Hien University, Ho Chi Minh City, Vietnam. . 216-220. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Khánh Nguyên Huân, Trương Thị Bích Vân, Kazuhiko Miyanaga, Hiromi Yamamoto, Tetsuya Nakayama, Miho Sakai, Hanako Yamadeya, Hirofumi Sunahara, Kaeko Kamei. 2019. ISOLATION, CHARACTERISATION AND COMPLETE GENOME SEQUENCE OF A TEQUATROVIRUS PHAGE, ESCHERICHIA PHAGE KIT03, WHICH SIMULTANEOUSLY INFECTS ESCHERICHIA COLI O157:H7 AND SALMONELLA ENTERICA. Current Microbiology. 76. 1130-1137. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đái Thị Xuân Trang, Phùng Thị Hằng, Phạm Khánh Nguyên Huân, Trần Chí Linh, Lê Bích Hậu. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG NẤM CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT THỰC VẬT THUỘC HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE) VÀ HỌ CỦ NÂU (DIOSCOREACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 52-59. (Đã xuất bản)
2.  Trần Chí Linh, Lưu Thái Danh, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ RỄ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Báo cáo khoa học - Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020. 1. 225-231. (Đã xuất bản)