BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI ĐĂNG HÀ PHƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: bdhphuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Bùi Đăng Hà Phương, Nguyễn Thanh Hải, Tran Bao Toan. 2020. TAIWANESE STOCK MARKET FORECASTING WITH A SHALLOW LONG SHORT-TERM MEMORY ARCHITECTURE. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series. Phan Cong VinhAbdur Rakib. 192-202. (Đã xuất bản)
2.  Shyi-Ming Chen, Bùi Đăng Hà Phương. 2017. FUZZY TIME SERIES FORECASTING BASED ON OPTIMAL PARTITIONS OF INTERVALS AND OPTIMAL WEIGHTING VECTORS. Knowledge-Based Systems. 118. 204–216. (Đã xuất bản)
3.  Shyi-Ming Chen, Bùi Đăng Hà Phương, Shou-Hsiung Cheng. 2016. A NEW METHOD FOR FORECASTING THE TAIEX BASED ON OPTIMAL PARTITIONS OF INTERVALS, OPTIMAL WEIGHTS, AND PSO TECHNIQUES. Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, South Korea, 10-13 July. . 633-637. (Đã xuất bản)