BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN NAM PHƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: namphuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Áp dụng tập quán pháp tại Việt Nam 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. CƠ CHẾ HIẾN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Võ Khánh Vinh, Đoàn Đức Lương, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Linh Giang. 128-140. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC QUYỀN CON NGƯỜI Ở KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Pháp luật về quyền con người. 29. 87-93. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM. Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số- Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Hà Nội tháng 03/2023. . 316-326. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Nam Phương, Võ Thị Phương Uyên. 2022. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG HIẾN PHÁP 1946 VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HIẾN PHÁP 2013. Giáo dục xã hội. 202. 123-128. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Nam Phương. 2022. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THEO HIẾN PHÁP 1946 - SỰ KẾ THỪA Ở HIẾN PHÁP 2013. Hội thảo "75 năm Hiến pháp Việt Nam", Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 9/11/2021. . 490-500. (Đã xuất bản)
6.  Võ Nguyễn Nam Trung, Nguyễn Nam Phương. 2021. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN LUẬT THANH TRA. Nhà nước và Pháp luật. 398. 14-23. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Nam Phương. 2021. CÁC NGUỒN LUẬT CƠ BẢN. Tạp chí Công thương. 8. 38-43. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Nam Phương, Võ Nguyễn Nam Trung. 2019. MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA LẠI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Nghiên cứu lập pháp. 19(395). 35-40. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Nam Phương