BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐOÀN NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Giới tính: Nam
Email: dnpcuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại trong pháp luật Việt Nam từ góc độ so sánh với pháp luật Châu Âu 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật kinh tế
TP. Hồ Chí Minh 2021   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thị Cẩm Nhung, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2022. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN HƯỞNG DỤNG. Giáo dục và Xã hội. Năm thứ mười sáu. 317. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HẬU QUẢ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TỪ GÓC ĐỘ NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT ANH, PHÁP VÀ BỘ NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG CHÂU ÂU. Nhân lực khoa học xã hội. 107. 21-30. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2021. CĂN CỨ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 VÀ PHÁP LUẬT CHÂU ÂU. Tạp chí Công thương. 6. 51-55. (Đã xuất bản)
4.  Đoàn Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2021. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM, LUẬT MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ. Nhân lực Khoa xã hội. 96. 11-19. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. SỰ PHÂN BIỆT NGÀNH CÔNG PHÁP - TƯ PHÁP : TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI. Công Thương. 3 tháng 9. 26-29. (Đã xuất bản)
6.  Võ Nguyễn Nam Trung, Đoàn Nguyễn Phú Cường, Trần Thị Cẩm Nhung. 2019. BẤT CẬP VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ TRONG MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ TỪ CÁCH PHÂN LOẠI TÀI SẢN. Toà án nhân dân. 14. 14-22. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. QUYỀN ĐIỀU TIẾT MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM SO SÁNH VỚI LUẬT CÁC NƯỚC. Tạp chí Tòa Án. số 21. 45-48. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Minh Thủy, Đoàn Nguyễn Phú Cường, HO THANH HUONG, NGUYEN AI THACH . 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN LIỆU (SỮA, GELATIN VÀ MỨT ĐÔNG) ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA YAOURT TRÁI CÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 112-120. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đoàn Nguyễn Phú Cường