BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐOÀN NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Giới tính: Nam
Email: dnpcuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Thương mại
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật kinh tế
TP. Hồ Chí Minh 2021   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Nguyễn Nam Trung, Đoàn Nguyễn Phú Cường, Trần Thị Cẩm Nhung. 2019. BẤT CẬP VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ TRONG MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ TỪ CÁCH PHÂN LOẠI TÀI SẢN. Toà án nhân dân. 14. 14-22. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. SỰ PHÂN BIỆT NGÀNH CÔNG PHÁP - TƯ PHÁP : TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI. Công Thương. 3 tháng 9. 26-29. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. QUYỀN ĐIỀU TIẾT MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM SO SÁNH VỚI LUẬT CÁC NƯỚC. Tạp chí Tòa Án. số 21. 45-48. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Thủy, Đoàn Nguyễn Phú Cường, HO THANH HUONG, NGUYEN AI THACH . 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN LIỆU (SỮA, GELATIN VÀ MỨT ĐÔNG) ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA YAOURT TRÁI CÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 112-120. (Đã xuất bản)