BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA CÚC Giới tính: Nữ
Email: nthcuc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Thương mại
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật kinh tế
TP. Hồ Chí Minh 2021   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2021. CĂN CỨ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 VÀ PHÁP LUẬT CHÂU ÂU. Tạp chí Công thương. 6. 51-55. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2021. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM, LUẬT MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ. Nhân lực Khoa xã hội. 96. 11-19. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2019. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ TRONG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO CHỨNG TỪ. Tạp chí Công Thương. 2 - tháng 2. 10-16. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. QUYỀN ĐIỀU TIẾT MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM SO SÁNH VỚI LUẬT CÁC NƯỚC. Tạp chí Tòa Án. số 21. 45-48. (Đã xuất bản)