BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA CÚC Giới tính: Nữ
Email: nthcuc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng của bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chế định hủy bỏ hợp đồng từ thực tiễn áp dụng và so sánh với pháp luật nước ngoài 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật kinh tế
TP. Hồ Chí Minh 2021   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2022. CƠ SỞ YÊU CẦU ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN LÀM ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA BÊN THUÊ - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19. Công thương. 4. 36-40. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HẬU QUẢ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TỪ GÓC ĐỘ NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT ANH, PHÁP VÀ BỘ NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG CHÂU ÂU. Nhân lực khoa học xã hội. 107. 21-30. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, , Lâm Thị Bích Trâm. 2022. HOÀN THIỆN MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH VỚI BỘ NGUYÊN TẮC PICC VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN CISG. Giáo dục và Xã hội. 11. 157-162. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, . 2022. NGHĨA VỤ HẠN CHẾ TỔN THẤT TRONG VI PHẠM HỢP ĐỒNG THEO BỘ QUI TẮC PICC, CÔNG ƯỚC VIÊN CISG, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC. pháp luật và phát triển. 10. 11-15. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2022. XÁC ĐỊNH BỊ ĐƠN KHI QUYỀN CỦA NGƯỜI NHẬN HÀNG TRONG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN BỊ VI PHẠM. Tòa án nhân dân. 2. 39-43. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2021. CĂN CỨ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 VÀ PHÁP LUẬT CHÂU ÂU. Tạp chí Công thương. 6. 51-55. (Đã xuất bản)
7.  Đoàn Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2021. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM, LUẬT MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ. Nhân lực Khoa xã hội. 96. 11-19. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Hoa Cúc. 2019. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ TRONG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO CHỨNG TỪ. Tạp chí Công Thương. 2 - tháng 2. 10-16. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2019. QUYỀN ĐIỀU TIẾT MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM SO SÁNH VỚI LUẬT CÁC NƯỚC. Tạp chí Tòa Án. số 21. 45-48. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
luật kinh tế 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Hoa Cúc