BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN KHẮC QUI Giới tính: Nam
Email: tkqui@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật hôn nhân và gia đình
  X
2 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng dân sự
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui, Truong Kim Phung. 2021. INFLUENCES OF RELIGION ON FAMILY AND MARRIAGE LAW IN VIETNAM. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan. . 1104-1109. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Khắc Qui. 2021. PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TRONG CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO LUẬT ĐỊNH. Tạp chí Công Thương. 04. 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Trần Khắc Qui. 2021. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ. Tạp chí Công Thương. 06. 43-48. (Đã xuất bản)