BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN KHẮC QUI Giới tính: Nam
Email: tkqui@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Pháp luật Việt Nam về thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật hôn nhân và gia đình
  X
2 Luật trách nhiệm dân sự
  X
3 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng dân sự
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Trúc Giang, Trần Khắc Qui. 2023. A LEGAL PERSPECTIVE ON CHILD SUPPORT OBLIGATION AFTER DIVORCE: THE VIETNAMESE CASE. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development . 15. 110-124. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui. 2022. SOME CHALLENGES IN PATIENTS’ RIGHTS PROTECTION IN VIETNAMESE MEDICAL LAW. Central European Management Journal. 30. 1777-1784. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui, Truong Kim Phung. 2021. INFLUENCES OF RELIGION ON FAMILY AND MARRIAGE LAW IN VIETNAM. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan. . 1104-1109. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tăng Thanh Phương, Trần Khắc Qui. 2023. PHÁP LUẬT VỀ MANG THAI HỘ: SO SÁNH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 204. 98. (Đã xuất bản)
2.  Tăng Thanh Phương, Trần Khắc Qui, Nguyễn Như Ý. 2023. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ MANG THAI HỘ TRÊN THẾ GIỚI. Tạp chí Công Thương. Tháng 01. 15-20. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Khắc Qui. 2022. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐỂ GÓP PHẦN BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM. Tạp chí Tòa án Nhân dân. 20. 10-15. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Khắc Qui. 2022. ÁP DỤNG LẼ CÔNG BẰNG - MỘT TRONG NHỮNG PHƯƠNG THỨC BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ VỤ VIỆC DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM. ÁP DỤNG LẼ CÔNG BẰNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, ngày 28/10/2022 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. . 263. (Đã xuất bản)
5.  Trần Khắc Qui. 2021. PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TRONG CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO LUẬT ĐỊNH. Tạp chí Công Thương. 04. 19-24. (Đã xuất bản)
6.  Trần Khắc Qui. 2021. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ. Tạp chí Công Thương. 06. 43-48. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Khắc Qui