BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nam
Email: nthai@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Sinh tin học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thương mại điện tử
2020   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Kim Yen Nhi, Nguyễn Thanh Hải. 2020. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE CLASSIFICATION IMPROVEMENT WITH METAGENOMIC DATA BINNING USING MEAN-SHIFT CLUSTERING. Communications in Computer and Information Science book series. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 294-308. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Hải, Trương Quốc Định, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phung Duong Linh, Banh Ngoc Thuy Thao, Nguyen Anh Bang, Nguyễn Chí Linh. 2020. GROWING SELF-ORGANIZING MAPS FOR METAGENOMIC VISUALIZATIONS SUPPORTING DISEASE CLASSIFICATION. Lecture Notes in Computer Science. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 151-166. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. COURSE RECOMMENDATION WITH DEEP LEARNING APPROACH. Communications in Computer and Information Science book series. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 63-77. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quang Phúc, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Triệu Thanh Ngoan, Đào Vũ Nguyên. 2020. EFFECTIVE OPINION WORDS EXTRACTION FOR FOOD REVIEWS CLASSIFICATION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 421-426. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Hải, Luong Hoang Huong, Phan Kim Yen Nhi, Lê Phước Trung, Trần Công Nghị. 2020. EFFICIENT DISCRETIZATION APPROACHES FOR MACHINE LEARNING TECHNIQUES TO IMPROVE DISEASE CLASSIFICATION ON GUT MICROBIOME COMPOSITION DATA. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 547-556. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe. 2020. DIAGNOSIS APPROACHES FOR COLORECTAL CANCER USING MANIFOLD LEARNING AND DEEP LEARNING. Springer Nature Computer Science. 1. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Hải, Trương Quốc Định, Luong Hoang Huong, Lê Phước Trung, Tran Bao Toan, Trần Công Nghị. 2020. K-MEANS CLUSTERING FOR FEATURES ARRANGEMENT IN METAGENOMIC DATA VISUALIZATION. Communications in Computer and Information Science book series. Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki. 74-86. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING WITH DATA TRANSFORMATION AND FACTOR ANALYSIS FOR STUDENT PERFORMANCE PREDICTION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 711-721. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Xuân Hiệp, Huynh Thanh Hoang, Tran Bao Toan. 2020. EXPLANATION OF THE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK CLASSIFYING CHEST X-RAY IMAGES SUPPORTING PNEUMONIA DIAGNOSIS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR FORECASTING WATER QUALITY IN IOT SYSTEMS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). 11. 686-693. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. AUTOMATIC ATTENDANCE SYSTEM BASED ON FACE RECOGNITION USING HOG FEATURES AND COSINE DISTANCE. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 130-148. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Bích Hằng, Phan Anh Cang. 2020. ABNORMALITY BONE DETECTION IN X-RAY IMAGES USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. 343. 31-43. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR AUTOMATIC TOPIC CLASSIFICATION IN AN ONLINE SUBMISSION SYSTEM. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 700-709. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. EFFECTIVE DISEASE PREDICTION ON GENE FAMILY ABUNDANCE USING FEATURE SELECTION AND BINNING APPROACH. IT Convergence and Security, Lecture Notes in Electrical Engineering. 712. 19-28. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe, Trần Công Án, Tran Bao Toan. 2020. FEATURE SELECTION USING LOCAL INTERPRETABLE MODEL-AGNOSTIC EXPLANATIONS ON METAGENOMIC DATA. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 340-357. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Ngọc Quyền, Tran Bao Toan. 2020. GENOME-WIDE ASSOCIATION ANALYSIS FOR OAT GENETICS USING SUPPORT VECTOR MACHINES. Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 452-460. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Hải Sơn, Phan Anh Cang. 2020. A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ON X-RAY IMAGES FOR PNEUMONIA DIAGNOSIS. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. LNICST 343. 203-215. (Đã xuất bản)
18.  Bùi Đăng Hà Phương, Nguyễn Thanh Hải, Tran Bao Toan. 2020. TAIWANESE STOCK MARKET FORECASTING WITH A SHALLOW LONG SHORT-TERM MEMORY ARCHITECTURE. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series. Phan Cong VinhAbdur Rakib. 192-202. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thanh Hải, Luong Hoang Huong, Lê Phước Trung, Tran Bao Toan, Trần Công Nghị. 2020. IMPROVING DISEASE PREDICTION USING SHALLOW CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS ON METAGENOMIC DATA VISUALIZATIONS BASED ON MEAN-SHIFT CLUSTERING ALGORITHM. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,. 11. 52-60. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thanh Hải, Bùi Minh Quân, Luong Hoang Huong, Lê Phước Trung, Tran Bao Toan, Trần Công Nghị. 2020. ENHANCING DISEASE PREDICTION ON IMBALANCED METAGENOMIC DATASET BY COST-SENSITIVE. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 651-657. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thanh Hải, Luong Hoang Huong, Lê Phước Trung, Tran Bao Toan, Trần Công Nghị. 2020. VIRAL AND BACTERIAL PNEUMONIA DIAGNOSIS VIA DEEP LEARNING TECHNIQUES AND MODEL EXPLAINABILITY. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,. 11. 667-675. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Bá Mẫn , Trần Thị Hòa. 2020. A DATA CONVERSION APPROACH BETWEEN GAMA AND DIGIPLANT SIMULATING RICE PLANT GROWTH UNDER BROWN PLANTHOPPER INFESTATION. Computational Data and Social Networks (LNCS 12575). S. Chellappan et al. (Eds.). 1-13. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Trương Thị Thanh Loan, Phan Anh Cang. 2020. AN APPROACH FOR SKIN LESIONS CLASSIFICATION WITH A SHALLOW CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 265-280. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. FORECASTING SENSOR DATA USING MULTIVARIATE TIME SERIES DEEP LEARNING. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 215-229. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thanh Hải, Edi Prifti, Jean-Daniel Zucker, Nataliya Sokolovska. 2019. DISEASE PREDICTION USING SYNTHETIC IMAGE REPRESENTATIONS OF METAGENOMIC DATA AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future), Đà Nẵng, 20-22/03/2019. . 231-236. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải, John Kar-Kin Zao. 2019. HUMAN GAIT PATTERNS CLASSIFICATION BASED ON MEMS DATA USING UNSUPERVISED AND SUPERVISED LEARNING ALGORITHMS. The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam. . 405-409. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thanh Hải, Jean-Daniel Zucker. 2019. ENHANCING METAGENOME-BASED DISEASE PREDICTION BY UNSUPERVISED BINNING APPROACHES. The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam. . 381-385. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe. 2019. DISEASE PREDICTION USING METAGENOMIC DATA VISUALIZATIONS BASED ON MANIFOLD LEARNING AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 11814. 117-131. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Kha, Lê Văn Lâm, Nguyễn Thanh Hải, Lê Quyết Thắng, Trương Minh Nhật Quang. 2019. A NOVEL APPROACH FOR DATA COLLECTION AND NETWORK ATTACK WARNING. The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam. . 19-24. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thanh Hải. 2019. METAGENOME-BASED DISEASE CLASSIFICATION WITH DEEP LEARNING AND VISUALIZATIONS BASED ON SELF-ORGANIZING MAPS. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS). 11814. 307-319. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thanh Hải, Edi Prifti, Yann Chevaleyre, Jean-Daniel Zucker, Nataliya Sokolovska. 2017. DEEP LEARNING FOR METAGENOMIC DATA: USING 2D EMBEDDINGS AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health, in Long Beach, CA, USA 08/12/2017. . (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. A NOVEL APPROACH FOR ACCESSING SEMANTIC DATA BY TRANSLATING RESTFUL/JSON COMMANDS INTO SPARQL MESSAGES. IEIE Transactions on Smart Processing and Computing. 5. 222-229. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2016. A MOBILITY PREDICTION MODEL FOR LOCATION-BASED SOCIAL NETWORKS. 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. . 106-115. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. AUTOMATED TRANSLATION BETWEEN RESTFUL/JSON AND SPARQL MESSAGES FOR ACCESSING SEMANTIC DATA. ICEIC 2016, Hyatt Regency Resort and Spa, Danang Vietnam. 27/Jan - 30/Jan/2016. 16285228. 115-118. (Đã xuất bản)
35.  Nataliya Sokolovska, Nguyễn Thanh Hải, Jean-Daniel Zucker, Karine Clément. 2016. DEEP SELF-ORGANISING MAPS FOR EFFICIENT HETEROGENEOUS BIOMEDICAL SIGNATURES EXTRACTION. The 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2016). . 5079-5086. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thanh Hải. 2015. A NOVEL APPROACH FOR LOCATION PROMOTION ON LOCATION-BASED SOCIAL NETWORKS. RIVF-2015: The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. 11. 53-58. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Tấn Tài, Nguyễn Thanh Hải, Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VỚI CÁCH TIẾP CẬN Y HỌC CÁ THỂ HÓA TRÊN DỮ LIỆU METAGENOMIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đà Lạt. 10. 117-144. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Xuân Hiệp, Cao Hong Nga, Luong Hoang Huong, Phan Kim Yen Nhi. 2020. BINNING APPROACH BASED ON CLASSICAL CLUSTERING FOR TYPE 2 DIABETES DIAGNOSIS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 630 - 638. (Đã xuất bản)
3.  Lưu Hoài Sang, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẰNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG NƠ-RON ĐA TẦNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 20-28. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Trinh Thi Tuyet Lan, Phan Kim Yen Nhi, Tran Bao Toan. 2020. GIẢI PHÁP ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT VỚI ĐẶC TRƯNG HAAR-LIKE KẾT HỢP THUẬT TOÁN RỪNG NGẪU NHIÊN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 179-186. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải, Vo Anh Hao, Bui Minh Tam, Phung Linh Duong, Banh Ngoc Thuy Thao, Nguyen Anh Bang. 2020. AN APPROACH FOR PUBLIC BIKE SHARING SYSTEM WITHIN A PREDEFINED AREA. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 107-115. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACHES TO HUMAN GAIT PATTERN CLASSIFICATION BASED ON MEMS SENSORS. IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. 9. 284-292. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải, Nguyen Ngoc Tuan. 2020. TĂNG TỐC TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN HỌC TẬP THEO NỘI DUNG BẰNG KỸ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 171-178. (Đã xuất bản)
8.  Trương Quốc Định, Nguyễn Thanh Hải. 2016. GIẢI THUẬT XẾP THỜI KHÓA BIỂU ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ XẾP LỊCH THI KẾT THÚC CÁC LỚP HỌC PHẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 116-125. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Xuân Lộc, Đặng Quốc Việt, Phan Tấn Tài, Trần Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Thanh Hải. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN TÁN CHO DỮ LIỆU LÚA, TÔM VÀ CÁ. Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012. . 187- 208. (Đã xuất bản)