BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUYẾN Giới tính: Nam
Email: nvtuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Mô phỏng nhu cầu tưới và xác định thể tích ao tối ưu để trữ nước tưới cho hành tím ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trong mùa khô 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu khả năng trữ nước tưới cho cây trồng cạn trong mùa khô thông qua sử dụng mô hình Aquacrop 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hệ thống tưới tiêu
Đại học Cần Thơ 2020 X  
2 AutoCAD - Kỹ thuật môi truờng
  X
3 Tin học trong kỹ thuật môi trường
978-604-919-423-8   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Hồ Quốc Phong, Kim Lavane, Nguyễn Văn Tuyến. 2018. A STUDY ON TREATMENT OF SURFACE WATER USING COLD PLASMA FOR DOMESTIC WATER SUPPLY. Environmental Engineering Research. 2018.215. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ECONOMIC EFFICIENCY OF RICE CULTIVATION AND SURFACE WATER QUALITY IN- AND OUTSIDE OF FULL DYKE SYSTEMS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Ha Noi, Viet Nam. 1. 55-60. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  , Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Lê Văn Mười. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 421. 82-89. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn. 2021. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ AO NUÔI ẾCH BẰNG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 421. 90-95. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Văn Toàn. 2020. THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP VỚI CÔNG NGHỆ LỌC MÀNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 89-96. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Tuyến, Huỳnh Trọng Phước. 2020. NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG TRO BAY VÀ XỈ ĐÁY TỪ NHÀ MÁY ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT GẠCH LÓT VỈA HÈ KHÔNG NUNG. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 1. 37-40. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Tuyến, Huỳnh Trọng Phước. 2020. TÁI CHẾ RÁC THẢI THỦY TINH TRONG SINH HOẠT NHƯ MỘT THÀNH PHẦN CỐT LIỆU NHỎ CHO SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 59. 106-111. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Tuyến