BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: SƠN CHANH ĐA Giới tính: Nam
Email: scda@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học cơ bản thành lập 28/06/2010
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Sơn Chanh Đa, Kim Phi Rum. 2016. VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP. tạp chí đại học Trà Vinh ISSN 1859-4816. Số 22. 72-78. (Đã xuất bản)
2.  Sơn Chanh Đa. 2013. GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT DÙ KÊ KHMER NAM BỘ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG ĐỒNG. HT nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer nam bộ di sản văn hóa dân tộc. 1. 110. (Đã xuất bản)
3.  Sơn Chanh Đa. 2013. THAM LUẬN HỘI THẢO "BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐBSCL PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG". Tọa đàm khoa học một số vấn đề về văn hóa tôn giáo và tư vấn bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. 1. 71. (Đã xuất bản)