BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ
Email: nthong43@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Điền Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu, Nguyễn Thị Hồng. 2020. AL2TIO5/SBA-15 PROMOTING PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF CINNAMIC ACID. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 45-52. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng, Dương Thị Hồng Nhung. 2020. SEPARATION AND RECOVERY OF CO(II) AND LI(I) FROM SPENT LITHIUM-ION MOBILE PHONE BAT-TERIES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 60-67. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2020. A REVIEW ON GERMANIUM RESOURCES AND ITS EXTRACTION BY HYDROMETALLURGICAL METHOD. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. x. 1-21. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. A REVIEW ON THE RECOVERY OF TITANIUM DIOXIDE FROM ILMENITE ORES BY DIRECT LEACHING TECHNOLOGIES. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 39. 1-17. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. A REVIEW ON SEPARATION OF GALLIUM AND INDIUM FROM LEACH LIQUORS BY SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 39. 1-14. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. A REVIEW ON THE SEPARATION OF LITHIUM ION FROM LEACH LIQUORS OF PRIMARY AND SECONDARY RESOURCES BY SOLVENT EXTRACTION WITH COMMERCIAL EXTRACTANTS. Processes. 6. 1-15. (Đã xuất bản)
7.  Lê Minh Nhân, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. COMPARISON OF SEPARATION BEHAVIOR OF IR(IV) AND RH(III) BETWEEN TIN(II) CHLORIDE AND ASCORBIC ACID AS A REDUCING AGENT IN THE EXTRACTION WITH CYANEX 921 AND CYANEX 301. Solvent Extraction and Ion Exchange. 36. 1-15. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thúy Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. BALL MILLING TREATMENT OF BLACK DROSS FOR SELECTIVE DISSOLUTION OF ALUMINA IN SODIUM HYDROXIDE LEACHING. Processes. 6. 1-11. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. A REVIEW ON THE SEPARATION OF NIOBIUM AND TANTALUM BY SOLVENT EXTRACTION. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 39. 1-6. (Đã xuất bản)
10.  Lê Minh Nhân, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2018. EXTRACTION AND STRIPPING BEHAVIOR OF HYDROCHLORIC ACID FROM AQUEOUS SOLUTION BY CYANEX 923/TEHA AND ITS MIXTURES. Geosystem Engineering. 21. 1-9. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng, Trương Ngọc Quỳnh Giao, Huỳnh Hữu Hậu. 2018. STUDY ON EXTRACTION BEHAVIOR OF VANADIUM FROM ACIDIC SULFATE SOLUTIONS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 81-87. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy Nhi, Man Seung Lee. 2018. HYDROCHLORIC ACID LEACHING BEHAVIOR OF MECHANICALLY ACTIVATED BLACK DROSS. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling. 27. 78-85. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Hồng, Trương Hoài Thanh, Man Seung Lee. 2017. SEPARATION OF RHENIUM (VII) AND VANADIUM (V) FROM HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS BY SOLVENT EXTRACTION. Korean J. Met. Mater.. 55. 724-731. (Đã xuất bản)
14.  Trương Hoài Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2017. SEPARATION OF MOLYBDENUM(VI), RHENIUM(VII), TUNGSTEN(VI), AND VANADIUM (V) BY SOLVENT EXTRACTION. Hydrometallurgy. 171. 298-305. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2017. SOLVENT EXTRACTION FOR THE SEPARATION OF PD(II), PT(IV), IR(IV) AND RH(III) FROM 3 M HYDROCHLORIC ACID SOLUTION. J. of Korean Inst. of Resources Recycling. 26. 26-31. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Thúy Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2017. LEACHING OF BLACK DROSS BY HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling. 26. 58-64. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Hồng, Lingyun Wang, Man Seung Lee. 2017. SEPARATION AND RECOVERY OF PRECIOUS METALS FROM LEACH LIQUORS OF SPENT ELECTRONIC WASTES BY SOLVENT EXTRACTION. Korean J. Met. Mater.. 55. 247-255. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2016. EFFECT OF HCL CONCENTRATION ON THE OXIDATION OF LIX 63 AND THE SUBSEQUENT SEPARATION OF PD(II), PT(IV), IR(IV) AND RH(III) BY SOLVENT EXTRACTION. Korean J. Met. Mater.. 54. 768-774. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Hồng, Batchu Nagaphani Kumar, Man Seung Lee. 2016. SELECTIVE RECOVERY OF FE(III), PD(II), PT(IV), RH(III) AND CE(III) FROM SIMULATED LEACH LIQUORS OF SPENT AUTOMOBILE CATALYST BY SOLVENT EXTRACTION AND CEMENTATION. Korean J. Chem. Eng.. 33. 2684-2690. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng, Chong Ho Sonu , Man Seung Lee. 2016. SEPARATION OF PT(IV), PD(II), RH(III) AND IR(IV) FROM CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS BY SOLVENT EXTRACTION. Hydrometallurgy. 164. 71-77. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Hồng, Chong Ho Sonu , Man Seung Lee. 2016. SEPARATION OF IR(IV) AND RH(III) FROM STRONG HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS BY SOLVENT EXTRACTION WITH AMINES. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 36. 245-250. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2016. A REVIEW ON THE SEPARATION OF MOLYBDENUM, TUNGSTEN AND VANADIUM FROM LEACH LIQUORS OF DIVERSE RESOURCES BY SOLVENT EXTRACTION. Geosystem Engineering. 19. 247-259. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2016. SEPARATION OF MOLYBDENUM AND TUNGSTEN FROM SULFURIC ACID SOLUTION BY SOLVENT EXTRACTION WITH ALAMINE 336. J. of Korean Inst. of Resources Recycling. 25. 16-23. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2015. SOLVENT EXTRACTION OF VANADIUM(V) FROM SULFATE SOLUTIONS USING LIX 63 AND PC 88A. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 31. 118-123. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2015. SEPARATION OF MOLYBDENUM(VI) AND TUNGSTEN(VI) FROM SULFURIC ACID SOLUTION BY ION EXCHANGE WITH TEVA RESIN. Separation Science and Technology. 50. 2060-2065. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Hồng, Chong Ho Sonu, Man Seung Lee. 2015. SEPARATION OF PLATINUM(IV) AND PALLADIUM(II) FROM CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS BY MIXTURES OF AMINES WITH NEUTRAL EXTRACTANTS. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 32. 238-245. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2015. SEPARATION OF MOLYBDENUM(VI) AND TUNGSTEN(VI) FROM SULFATE SOLUTIONS BY SOLVENT EXTRACTION WITH LIX 63 AND PC 88A. Hydrometallurgy. 155. 51-55. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2015. DEVELOPMENT OF A HYDROMETALLURGICAL PROCESS FOR THE RECOVERY OF CALCIUM MOLYBDATE AND COBALT OXALATE POWDERS FROM SPENT HYDRODESULPHURIZATION (HDS) CATALYST.. Journal of Cleaner Production. 90. 388-396. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2014. RECOVERY OF MOLYBDENUM AND VANADIUM WITH HIGH PURITY FROM SULFURIC ACID LEACH SOLUTION OF SPENT HYDRODESULFURIZATION CATALYSTS BY ION EXCHANGE. Hydrometallurgy. 147-148. 142-147. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2014. SEPARATION OF VANADIUM AND TUNGSTEN FROM SODIUM MOLYBDATE SOLUTION BY SOLVENT EXTRACTION. Industrial & Engineering Chemistry Research. 53. 8608-8614. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2014. EXTRACTION AND STRIPPING OF INORGANIC ACIDS BY TRIS 2-ETHYLHEXYL AMINE. Korean Journal Of Metals And Materials. 52. 799-803. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2013. RECOVERY OF MOLYBDENUM AND VANADIUM FROM ACIDIC LEACHING SOLUTION OF SPENT CATALYSTS BY SOLVENT EXTRACTION. J. of Korean Inst. of Resources Recycling. 22. 3-11. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Hồng, Seong Ho Sohn, Man Seung Lee. 2013. SEPARATION OF MO FROM CHLORIDE LEACH LIQUORS OF PETROLEUM REFINING CATALYSTS BY ION EXCHANGE. Materials Transactions. 54. 1750-1754. (Đã xuất bản)
34.  Raju Ban da, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2013. RECOVERY OF HCL FROM CHLORIDE LEACH SOLUTION OF SPENT HDS CATALYST BY SOLVENT EXTRACTION. Chemical and Process Engineering. 34. 153-163. (Đã xuất bản)
35.  Raju Ban da, Nguyễn Thị Hồng, Seong Ho sohn, Man Seung Lee. 2013. RECOVERY OF VALUABLE METALS AND REGENERATION OF ACID FROM THE LEACHING SOLUTION OF SPENT HDS CATALYSTS BY SOLVENT EXTRACTION. Hydrometallurgy. 133. 161-167. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Hồng, Seong Ho Sohn, Man Seung Lee. 2013. REMOVAL OF MO AND FE FROM THE COBALT CHLORIDE SOLUTION BY ION EXCHANGE DURING THE RECOVERY PROCESS FROM SPENT HYDRODESULFURIZATION CATALYSTS. Industrial & Engineering Chemistry Research. 52. 10028-10032. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2013. SEPARATION OF MOLYBDENUM AND VANADIUM FROM ACID SOLUTIONS BY ION EXCHANGE. Hydrometallurgy. 136. 65-70. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Việt Nhẫn Hòa, Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee. 2020. REVIEW ON THE COMPARISON OF THE CHEMICAL REACTIVITY OF CYANEX 272, CYANEX 301 AND CYANEX 302 FOR THEIR APPLICATION TO METAL SEPARATION FROM ACID MEDIA. Metals. 10. 1105. (Đã xuất bản)