BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN MINH THÁI Giới tính: Nam
Email: tnmthai@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Nguyễn Minh Thái, Jagannath Aryal, Sandhya Samarasinghe, Michael Levin. 2018. A COMPUTATIONAL FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS SELF-REPAIR SYSTEMS. The 31st Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence. . 153-159. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thái Nghe, Trần Nguyễn Minh Thái. 2015. AN APPROACH FOR DEVELOPING INTELLIGENT SYSTEMS IN SMART HOMEENVIRONMENT. The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015). . 16-31. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thái Nghe, Trần Nguyễn Minh Thái. 2015. METHODS FOR ABNORMAL USAGE DETECTION IN DEVELOPING INTELLIGENT SYSTEMS FOR SMART HOMES. the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015). . 114-119. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Xuân Lộc, Đặng Quốc Việt, Phan Tấn Tài, Trần Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Thanh Hải. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN TÁN CHO DỮ LIỆU LÚA, TÔM VÀ CÁ. Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012. . 187- 208. (Đã xuất bản)