BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG DÂN Giới tính: Nữ
Email: nthdan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 thống kê Ứng dụng trong sinh học
Đại học Cần Thơ 2012   X
2 Thống kê dự báo
  X
3 Thống kê Ứng dụng trong sinh học
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dinh Phamtoan , Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2022. IMPROVING THE ANFIS FORECATING MODEL FOR TIME SERIES BASED ON THE FUZZY CLUSTER ANALYSIS ALGORITHM. International Journal of Fuzzy System Applications. 11. 1-20. (Đã xuất bản)
2.  Ha Chengoc , Võ Văn Tài, Luan Nguyenhuynh , Nguyễn Thị Hồng Dân. 2022. BUILDING THE FORECASTING MODEL FOR TIME SERIES BASED ON THE IMPROVED FUZZY RELATIONSHIP FOR VARIATION OF DATA. International Journal of Computational Intelligence and Applications. 1. 1-19. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, Trang Thị Mỹ Kim, Huỳnh Văn Hiếu, Lê Đại Nghiệp, Nguyễn Văn Quang. 2020. MỘT MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 86-94. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Danh Ngọc Thắm, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2017. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRẺ SƠ SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 29-36. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, Nghiêm Quang Thường. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 110-117. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2013. KHOẢNG CÁCH L1 VÀ BÀI TOÁN CHÙM CÁC HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 55. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Hồng Dân