BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ
Email: mylinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bảo đảm nghĩa vụ
978-604-965-119-9   X
2 Luật hôn nhân và gia đình
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Trúc Giang. 2023. DOWRY AND BRIDE PRICE IN VIETNAM AND COMPARATIVE PERSPECTIVES. Dike Journal. 6. 206-217. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Trúc Giang, Trần Khắc Qui. 2023. A LEGAL PERSPECTIVE ON CHILD SUPPORT OBLIGATION AFTER DIVORCE: THE VIETNAMESE CASE. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development . 15. 110-124. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Trúc Giang, Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2022. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN VIETNAMESE PRIVATE LAW. Díké. 27. 218-233. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2021. MARITAL AGREEMENT IN VIETNAM FROM 1858 UNTIL NOW. Díké Journal. 5. 150-161. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2020. THE MATRIMONIAL PROPERTY LAW IN VIETNAM 1858–1975 IN THE MIRROR OF THE EUROPEAN LEGAL DEVELOPMENT. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. 10. 309-316. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2020. IMPACT OF THE FAMILY POLICY OF THE SOVIET BLOC COUNTRIES ON THE CODIFICATION OF VIETNAM'S FAMILY LAW IN 1959. Legal – Historical Trend and Perspective V, Trnava’s University, Slovakia 25-27/9/2020. . 111-122. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2019. THE IMPACT OF FRENCE COLONIAL LAW ON THE DEVELOPMENT OF MATRIMONIAL PROPERTY LAW IN VIETNAM. Díké Journal. 1. 65-82. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2018. THE DEVELOPMENT OF MATRIMONIAL PROPERTY LAW IN VIETNAM. Díké Journal. 2. 66-74. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Lan Anh. 2023. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 198-206. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2017. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Nhà nước và pháp luật. 4 (348). 27-33. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2015. GÓP Ý SỬA ĐỔI BỘ LUẬT DÂN SỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ. Nhà nước vfa pháp luật. 10. 33-39. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2014. GIA ĐÌNH ĐƠN THÂN DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LÝ. Nhà nước và pháp luật. 7. 46-50. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Mỹ Linh