BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN HỒNG TRANG Giới tính: Nữ
Email: thtrang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học chính trị 
Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
Khoa học chính trị khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quyền lực chính trị
Đại học Cần Thơ 2020   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hồng Trang, Nguyễn Xuân Hương. 2021. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. 1. 223-230. (Đã xuất bản)
2.  Trần Hồng Trang. 2019. KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TỈNH TRÀ VINH HIỆN NAY. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY. 172-182. (Đã xuất bản)
3.  Trần Hồng Trang. 2019. KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY. 145-158. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Văn Búa, Lê Thị Út Thanh, Trần Hồng Trang. 2017. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 197-207. (Đã xuất bản)
5.  Trần Hồng Trang, Lê Thị Út Thanh. 2017. ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VỚI VIỆC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA. Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 127-133. (Đã xuất bản)