BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Giới tính: Nữ
Email: ntbtuyet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Thị Hà, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2021. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. 7. 56-62. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bạch Tuyết. 2021. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ KINH TẾ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN. Vận dụng những điểm mới trong văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ 13 của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẵng hiện nay, Khoa Khoa học chính trị, ngày 16/12/2021. . 537-544. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bạch Tuyết. 2020. VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Tạp chí công thương. 6. 144-149. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Bạch Tuyết. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN LAO ĐỘNG NỮ Ở VIỆT NAM. Tạp chí Tài chính. 2. 90-92. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bạch Tuyết. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM- GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐƯA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ SỚM THÍCH NGHI VỚI CUỘC CÁCH MẠNG NÀY. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẵng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 31-38. (Đã xuất bản)