BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ THỊ HÀ Giới tính: Nữ
Email: htha@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hồ Thị Hà. 2021. CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO ENHANCE THE HIGHER EDUCATION QUALITY SATISFYING THE CURRENT NEEDS FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA. TED-2021 Proceedings of the International Conference on Culture, Education TOURISM with Economic Development. 1. 267-272. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Thị Hà, Nguyễn Thúy Duy. 2021. VẬN DỤNG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tạp chí Cộng sản. 6. (Đã xuất bản)
2.  Hồ Thị Hà, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2021. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. 7. 56-62. (Đã xuất bản)
3.  Hồ Thị Hà. 2021. VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG VĂN KIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC - VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY; TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. . 36-42. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Thị Hà, Nguyễn Thúy Duy. 2021. TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Cộng sản. 1. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Thị Hà. 2020. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY. TRIẾT HỌC. 349. 82-89. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Thị Hà. 2018. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ NHÂN DÂN. Khoa học xã hội. 236. 1-9. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Thị Hà. 2018. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁCH MẠNG 4.0 ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ,16/11/2018. . 39-48. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Thị Hà. 2018. VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY. Đại học Văn Lang. số 08. 87 - 97. (Đã xuất bản)