BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM QUẾ Giới tính: Nữ
Email: ntkque@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Quế, Lê Ngọc Triết. 2021. DIGITAL TRANSFORMATION INTOURISM SECTOR IN THE MEKONG DELTA. Culture, Education and tourism with Economic Development. . 923-928. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Kim Quế. 2021. CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÁT HUY TIỀM NĂNG, LỢI THẾ NÔNG NGHIỆP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2021. . 493-503. (Đã xuất bản)
2.  trần trương gia bảo, Nguyễn Thị Kim Quế, Lê Thị Xuân An. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH MỚI: THÔNG QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KÊNH TRAVEL VLOG. Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2021. . 231-239. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Quế, Trần Sỹ Phán. 2021. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BẬC ĐẠI HỌC. Vận dụng những điểm mới trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 2021. . 349-357. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Quế, trần trương gia bảo. 2020. NGHỆ THUẬT CHỚP THỜI CƠ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY. Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945- giá trị và ý nghĩa thời đại, Đại hcoj Quốc gai Hồ Chí Minh, 2020. . 548-563. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Quế. 2020. TINH THẦN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG - GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945. Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945- giá trị và ý nghĩa thời đại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. . 377-394. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Quế, trần trương gia bảo. 2018. NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 76-84. (Đã xuất bản)