BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN KHỞI NGHĨA Giới tính: Nam
Email: nknghia@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học sản xuất hành lá an toàn tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Hiệu suất tăng trưởng và hiệu quả cố định đạm của ba loại cây họ đậu chịu mặn ở các vùng bị nhiễm mặn của đồng bằng sông Cửu Long 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Development of integrated Azolla-Rice-Duck-Fish farming system for sustainably organic rice production in the mekong River region of Vietnam 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu tái sử dụng bã cà phê sau khi sử dụng làm phân bón hữu cơ sạch cho canh tác nông nghiệp hữu cơ tại ĐBSCL 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Phát triển hệ thống nông nghiệp tổng hợp gồm lúa-vịt-cá-bèo hoa dâu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững cho khu vực ĐBSCL 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn chịu mặn làm tăng năng suất lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 Weedy Rice in the Philippines and Vietnam 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu tái sử dụng bã cà phê sau khi sử dụng làm phân bón hữu cơ sạch cho canh tác nông nghiệp hữu cơ tại ĐBSCL 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Lê Thị Xã . 2020. MICROBIAL DIVERSITY OF INDIGENOUS MICROORGANISM COMMUNITIES FROM DIFFERENT AGRI-ECOSYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University. 10. (Đã xuất bản)
2.  Le Thi Xa, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2020. ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST PLANT PATHOGENIC FUNGUS BY VARIOUS INDIGENOUS MICROORGANISMS FROM DIFFERENT CROPPING SYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Environment and Natural Resources Journal. 18. (Đã xuất bản)
3.  Mary Atieno, Nguyễn Khởi Nghĩa, Didier Lesueur, Lambert Brau, Arawan Shutsrirung, Panlada Tittabutr, Ruan Zhiyong, Maw Maw Than, Pao Srean, Hoan Thi Phan, Huong Thu Nguyen, Laetitia Herrmann. 2020. ASSESSMENT OF BIOFERTILIZER USE FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE IN THE GREAT MEKONG REGION. Journal of Environmental Management. 275. (Đã xuất bản)
4.  Le Thi Xa, Nguyễn Khởi Nghĩa, Hüseyin Barış Tecimen. 2020. ORGANIC MATERIAL DECOMPOSITION CAPACITY OF INDIGENOUS MICROORGANISM COMMUNITIES FROM DIFFERENT FARMING SYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Tạp chì Khoa học Đại học Huế. . (Đã xuất bản)
5.  Thanh Tran, Nguyễn Khởi Nghĩa, Duc Anh Le, Tran Hoang Long, Le Thi Anh Hong, Ho Huu Loc, Nguyen Thi Hong Nhung , Luong Quang Tuong, Vo Hoa. 2020. STUDIES ON SOME SELECTED MICROORGANISMS FOR BIODEGRADATION OF CONGO RED. Materials Science and Engineering. 736. (Đã xuất bản)
6.  Le Thi Xa, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2019. ISOLATION AND SELECTION OF BIOLOGICAL NITROGEN FIXING AND INDOLE-3- ACETIC ACID SYNTHESIZING BACTERIA FROM DIFFERENT CROPPING SYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology (IJISSET). 5 Issue: 11. 15-23. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Marjetka Suhadolc, Gerhard Welzl, Ulrike Dörfler , Jean Charles Munch, Reiner Schroll. 2018. LARGE VARIATION IN GLYPHOSATE MINERALIZATION IN 21 DIFFERENT AGRICULTURAL SOILS EXPLAINED BY SOIL PROPERTIES. Science of the total environment. 627. 544-552. (Đã xuất bản)
8.  Le Thi Xa, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. PHOSPHATE SOLUBILIZATION, INDOLE-3-ACETIC ACID SYNTHESIS AND NITROGEN FIXATION ABILITY OF VARIOUS INDIGENOUS MICROORGANISM COMMUNITIES FROM DIFFERENT AGRIECOSYSTEM HABITATS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 39-48. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Vũ Bằng , Đỗ Hoàng Sang , Lâm Tử Lăng. 2016. EFFECT OF BIOMIXTURE CONTAINING SPENT COFFEE GROUND AND MILLED EGG-SHELLS ON THE YIELD OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS MOENCH) AND SOIL FERTILITY UNDER GREENHOUSE CONDITIONS. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. Vol 6, No 4. 495-501. (Đã xuất bản)
10.  Busi R , Nguyễn Khởi Nghĩa, Powles SB, Tabacchi M , Vidotto F , Chauhan BS. 2016. CAN HERBICIDE SAFENERS ALLOW SELECTIVE CONTROL OF WEEDY RICE INFESTING RICE CROPS?. Pest Management Science. 73(1). 71-77. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Ulrike Doerfler, Metke Suhadolc, Welzl Gerhard, Jean Charles Munch , Reiner Schroll. 2015. ADSORPTION AND DESORPTION BEHAVIOURS OF THE HERBICIDE GLYPHOSATE IN AGRICULTURAL SOILS AND THEIR EFFECT ON BIOAVAILABILITY. Asian-Pacific Weed Science Society and Indian Society of Weed Science. Volume 1. 295-310. (Đã xuất bản)
12.  John Mumbo, Bernhard Henkelmann, Ahmed Abdelaziz, Gerd Pfister, Nguyễn Khởi Nghĩa, Reiner Schroll, Jean Charles Munch, Karl-Werner Schramm. 2014. PERSISTENCE AND DIOXIN-LIKE TOXICITY OF CARBAZOLE AND CHLOROCARBAZOLES IN SOIL. Environmental science and pollution research international. DOI 10.1007/s11356-014-3386-6. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hoàng Ty, Nguyễn Khởi Nghĩa, Đỗ Thành Luân, Nguyễn Hửu Thiện. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHENOL CỦA BA DÒNG NẤM MEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 16-25. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hửu Thiện, Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thu Nga. 2021. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN TỪ HẠT NGŨ CỐC LÊN MEN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM RHIZOCTONIA SOLANI GÂY BỆNH CHẾT CÂY CON TRÊN ỚT (CAPSICUM ANNUUM L.) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 132-142. (Đã xuất bản)
3.  Trần Võ Hải Đường, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2020. HIỆU QUẢ CỦA 5 DÒNG VI KHUẨN HÒA TAN SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA MỘT BỤI ĐỎ TRÊN NỀN ĐẤT NHIỄM MẶN TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-TÔM TẠI HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 47-57. (Đã xuất bản)
4.  Le Thi Xa, Nguyễn Khởi Nghĩa, Đỗ Thành Luân. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG RAU MUỐNG CỦA MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 37-46. (Đã xuất bản)
5.  Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2020. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN UREA HUMATE KẾT HỢP PHÂN BÓN VI SINH LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 191-200. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thành Luân, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Võ Hải Đường, Trần Hoàng Ty. 2020. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT PHÂN HỦY PHENOL TỪ MẪU BÙN KHU CHỨA NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM THUỘC KHOA NÔNG NGHIỆP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 33-41. (Đã xuất bản)
7.  Châu Thị Anh Thy, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BÃ CÀ PHÊ TƯƠI LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA, ĐẶC TÍNH HÓA VÀ SINH HỌC ĐẤT PHÈN (THIONIC FLUVISOLS) TỪ HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 119-129. (Đã xuất bản)
8.  Quách ThịTrúc Ly, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG NẤM BẢN ĐỊA CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY VẬT LIỆU HỮU CƠ TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 38-46. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hà. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BÃ CÀ PHÊ TƯƠI LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT MỘT SỐ CÂY TRỒNG VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐẤT XÁM BẠC MÀU TỪ HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 23-32. (Đã xuất bản)
10.  Le Thi Xa, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2019. ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST PLANT PATHOGENIC FUNGUS OF VARIOUS INDIGENOUS MICROORGANISM FROM DIFFERENT CROPPING SYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration. Nov. 16. 338-347. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Công Kha, Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Hoài Vững, Ngô Văn Chúng, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Phạm Tuấn. 2019. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Ứng dụng CNSH torng sản xuất nông nghiệp bền vững tại Trung Tâm CNSH tỉnh An Giang ngày 22/11/2019. . 161-169. (Đã xuất bản)
12.  Trần Võ Hải Đường, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2019. HIỆU QUẢ CỦA 5 DÒNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI KHOÁNG SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA IR 50404 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 10-19. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thị Anh Thư. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR PHÂN LẬP TỪ NỀN ĐẤT BẢO QUẢN HÀNH TÍM TẠI VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG. Khoa học và công nghệ. 177 (01). (Đã xuất bản)
14.  Võ Thị Lệ Trinh , Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM MÀU MẬT RỈ ĐƯỜNG SAU LÊN MEN CỒN TỪ MỘT SỐ HẠT NGŨ CỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 37-45. (Đã xuất bản)
15.  Trần Võ Hải Đường, Đào Thị The , Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NĂM DÒNG VI KHUẨN HÒA TAN KHOÁNG SILIC PHÂN LẬP LÊN TỈ LỆ NẢY MẦM, SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI CỦA LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG BỔ SUNG NACL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 227-234. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Châu Thị Anh Thy. 2018. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐẤT TRÊN ĐẤT VƯỜN TRỒNG CAM SÀNH TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TÌNH VĨNH LONG. Khoa Học Đất. 53. 158-162. (Đã xuất bản)
17.  Trần võ Hải Đường , Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN HÒA TAN KHOÁNG SILIC TỪ NHIỀU MÔI TRƯỜNG SỐNG KHÁC NHAU. Khoa học và công nghệ. 108 (04). 9-14. (Đã xuất bản)
18.  Đào Thị The, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học và công nghệ. 108 (04). 111-116. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Võ Thị Ngọc Cẩm . 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BÓN BÃ CÀ PHÊ TƯƠI LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT MỘT SỐ CÂY TRỒNG VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐẤT GIỒNG CÁT (ARENOSOLS) TỪ HUYỆN TIỂU CẦN - TỈNH TRÀ VINH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 60-69. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thị Phương Thu, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG NẤM HÒA TAN LÂN TỪ NỀN ĐẤT TRỒNG LÚA KHÔ NGẬP XEN KẼ KẾT HỢP BÓN PHÂN HỮU CƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 23-33. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Khởi Nghĩa. 2017. HIỆU QUẢ PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR TRONG ĐẤT CỦA DÒNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 CỐ ĐỊNH TRONG BÃ CÀ PHÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 31-40. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Khởi Nghĩa. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG NẤM TỪ GỖ MỤC CÓ KHẢ NĂNG LOẠI MÀU THUỐC NHUỘM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 79-87. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trần Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hoàng Kim Nương. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF INDOLE ACETIC ACID PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM SALT AFFECTED SOIL OF RICE–SHRIMP FARMING SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Agriculture, Forestry and Fisheries Journal. 6(3). 69-77. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Oanh. 2017. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG VÀ CHẤT NỀN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH CHỨA BA DÒNG VI KHUẨN CHỊU MẶN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG (BURKHOLDERIA CEPACIA BL1-10, BACILLUS MEGATERIUM ST2-9 VÀ BACILLUS AQUIMARIS KG6-3). Công nghệ sinh học. 15(2). 381-392. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Oanh. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN CHỊU MẶN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN TỪ NỀN ĐẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA–TÔM TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ sinh học. 15(1). 121-131. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Hoàng Sang, Lâm Tử Lăng. 2015. KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH VI KHUẨN PHÂN HỦY HOẠT CHẤT THUỐC TRỪ SÂU PROPOXUR (PARACOCCUS SP. P23-7) CỦA BIOCHAR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 88-94. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Lâm Tử Lăng, Đỗ Hoàng Sang, Nguyễn Vũ Bằng. 2015. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BÓN HỖN HỢP BÃ CÀ PHÊ VÀ VỎ TRỨNG LÊN NĂNG SUẤT ĐẬU BẮP (ABELMOSCHUS ESCULENTUS MOENCH) VÀ DINH DƯỠNG ĐẤT TR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 75-84. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Dương Minh Viễn, Nguyễn Thị Tố Quyên , Đỗ Hoàng Sang , Lâm Tử Lăng, Nguyễn Thị Kiều Oanh. 2015. HIỆU QUẢ PHÂN HỦY SINH HỌC HOẠT CHẤT PROPOXUR TRONG ĐẤT BỞI DÒNG VI KHUẨN PHÂN LẬP PARACOCCUS SP. P23-7 CỐ ĐỊNH TRONG BIOCHAR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 90-98. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Oanh , Đỗ Hoàng Sang , Lâm Tử Lăng, Dương Minh Viễn. 2015. GIA TĂNG TỐC ĐỘ PHÂN HỦY SINH HỌC HOẠT CHẤT PROPOXUR TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LỎNG BẰNG VI KHUẨN PARACOCCUS SP. P23-7 CỐ ĐỊNH TRONG BIOCHAR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 44-51. (Đã xuất bản)
30.  Võ Thị Ngọc Cẩm, Đỗ Thị Xuân, Dương Minh Viễn, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Hoàng Sang, Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Tố Quyên. 2015. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG NẤM BẢN ĐỊA PHÂN HỦY MỘT SỐ VẬT LIỆU HỮU CƠ TỪ NỀN ĐẤT THÂM CANH LÚA TẠI XÃ PHONG HÒA, HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 1-11. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Khởi Nghĩa, Đỗ Hoàng Sang , Nguyễn Vũ Bằng, Lâm Tử Lăng. 2015. HIỆU QUẢ CỦA BÃ CÀ PHÊ VÀ VỎ TRỨNG LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀNH TÍM (ALLIUM ASCALONICUM) VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA VÀ SINH HỌC ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 53-62. (Đã xuất bản)
32.  Đỗ Hoàng Sang, Dương Minh Viễn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Đỗ Thị Xuân, Võ Thị Gương. 2014. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN BẢN ĐỊA PHÂN HỦY CHUYÊN BIỆT HOẠT CHẤT PROPOXUR TỪ NỀN ĐẤT BẢO QUẢN HÀNH TÍM TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 92-99. (Đã xuất bản)
33.  Đặng Phạm Thu Thảo, Dương Minh Viễn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Đỗ Thị Xuân. 2014. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC DÒNG VI KHUẨN BẢN ĐỊA CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC KÍCH THÍCH RA HOA ACLOBUTRAZOL TỪ ĐẤT VƯỜN TRỒNG CÂY ĂN TRÁI Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 80-86. (Đã xuất bản)
34.  Võ Thị Gương, Nguyễn Khởi Nghĩa, Dương Minh, Trần Kim Tính. 2008. IMPROVEMENT OF SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL DEGRADATION IN RAISED BEDS OF ORCHARDS BY USING ORGANIC AMENDMENTS AND COVERS CROPS. Vietnam Soil Science. . (Đã xuất bản)