BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VŨ ANH PHÁP Giới tính: Nam
Email: vaphap@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Phát triển Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng và phát triển mô hình cam không hạt quy mô nông hộ ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Tuyển chọn bộ giống lúa chịu mặn và xây dựng mô hình sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Bảo tồn và phát triển một số cây lương thực địa phương của tỉnh Cà Mau 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Lập quy hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị, ven đô và ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất tại TP. Sóc Trăng 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và phát triển giống lúa thơm MTL372 tại Đồng bằng Sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Thử nghiệm đánh giá hiệu quả của phân Urea Gold 45R của Tập đoàn Lộc Trời 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu tính chịu măn bằng sử dụng các chất hữu cơ sinh học của Tập đoàn Lộc Trời 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Khảo sát tác động của các chính sách và dự án về trách nhiệm xã hội của Holcim Việt Nam giai đoạn 2012-2015 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Về việc lập đề cương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho 08 huyện, thị xã, thành phố (TP. Vĩnh Long, TX. Bình Minh, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân, Vũng Liêm) 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 B2009-16-118; Kích thích tính chống chịu mặn trên lúa bằng 2,4 Epibrassinolide và CuCl2. 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Vũ Anh Pháp. 2015. CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN MEKONG DELTA. HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015. 11. 20-28. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Ngọc Thành, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hồng Tín. 2022. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 9-23. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Kiều Nhân, Dương Ngọc Thành, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hồng Tín. 2022. NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ. . 91-135. (Đã xuất bản)
3.  Lê Hà Phương, Vũ Anh Pháp. 2021. LAI TẠO DÒNG LÚA THƠM CHỊU MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 1. 1-9. (Đã xuất bản)
4.  Vũ Anh Pháp, Lê Thành Phiêu, Bùi Thị Chúc Ly. 2021. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA GẠO THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Viêt Nam. 63. 1-4. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Thành Tâm, Lương Vinh Quốc Danh, Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hoàng Khải, Đặng Kiều Nhân. 2021. CANH TÁC LÚA THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam. Trong. 305-326. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hồng Tín, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thành Tâm, Hồ Chí Thịnh, Vũ Anh Pháp, Lâm Đăng Vinh, Lê Anh Tuấn. 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG TRONG CANH TÁC LÚA THÔNG MINH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 128. 57-64. (Đã xuất bản)
7.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hoàng Khải. 2020. PHÁT TRIỂN DÒNG SẢN PHẨM LÚA GẠO THÍCH NGHI VÙNG SINH THÁI VÀ THỊ TRƯỜNG CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỨU LONG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Viêt Nam. 10. 75-81. (Đã xuất bản)
8.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hoàng Khải. 2020. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 118. 104-109. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Trần Thị Cúc Hòa. 2019. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG LÚA CHỊU MẶN TỪ TỔ HỢP LAI HỒI GIAO OM238/POKKALI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 160-167. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Văn Lĩnh, Vũ Anh Pháp, Hà Thanh Toàn, Lâm Văn Tân. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 7. 124-130. (Đã xuất bản)
11.  Lâm Văn Lĩnh, Vũ Anh Pháp, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Duy Cần, Lâm Khắc Huy. 2019. NGHIÊN CỨU TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Khoa hoc cong nghe Nong nghiep Viet Nam. 11 (108). 140-146. (Đã xuất bản)
12.  Vũ Anh Pháp. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG LÚA THƠM MTL372. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 2. 50-54. (Đã xuất bản)
13.  Vũ Anh Pháp. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO SẠ VÀ PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA MTL372 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 1. 26-32. (Đã xuất bản)
14.  , Vũ Anh Pháp, Huỳnh Kỳ, Văn Quốc Giang. 2019. LỌC THUẦN HAI GIỐNG LÚA MÙA BA BÔNG MẴN VÀ BỜ LIẾP 2. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 2. 3-9. (Đã xuất bản)
15.  , Vũ Anh Pháp, Nguyễn Lam Minh, Trần Thị Xuân Mai, Phạm Văn Mịch. 2018. NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA CÁC GIỐNG LÚA MÙA DỰA TRÊN DẤU PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 82-89. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Tran Thị Bích Xuân, Trần Thị Cúc Hòa. 2018. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ HỢP LAI OM5451/POKKALI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỒI GIAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 6-12. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Trần Thị Cúc Hòa. 2018. ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU DI TRUYỀN GIỐNG LÚA CÓ HÀM LƯỢNG SẮT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤP, ĐỘ BỀN GEL THẤP. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1 (328). 24-28. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Trần Thị Cúc Hòa. 2018. CHỌN TẠO CÁC DÒNG LÚA CHỊU MẶN BẰNG LAI HỒI GIAO VỚI GIỐNG LÚA CHỊU MẶN POKKALI VÀ CHỌN BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11 (338). (Đã xuất bản)
19.  Vũ Anh Pháp. 2017. TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN TRÊN CÂY LÚA BẰNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG 24-EPIBRASSINOLIDE. Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 83. 95-100. (Đã xuất bản)
20.  Lưu Tiến Đạo, Âu Tấn Tài, Vũ Anh Pháp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2017. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT GOM NHÓM DỮ LIỆU ĐỂ NHẬN DIỆN SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CÁC GIỐNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 140-144. (Đã xuất bản)
21.  Võ Văn Hà, Vũ Anh Pháp. 2017. SỰ ĐA DẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN BỜ BAO HỆ THỐNG LUÂN CANH TÔM-LÚA VÙNG NƯỚC LỢ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 112-122. (Đã xuất bản)
22.  Vũ Anh Pháp, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Sánh, , Nguyễn Thanh Mỹ. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN TAN CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU 2016 TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 26-33. (Đã xuất bản)
23.  Vũ Anh Pháp, Lê Hoàng Kiệt, Từ Văn Dửng. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA UREA-GOLD 45R ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 82. 37-43. (Đã xuất bản)
24.  Vũ Anh Pháp. 2015. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐBSCL. Đại học Cần Thơ. 11. 20-28. (Đã xuất bản)
25.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Ngọc Đệ, Nguyễn Hoàng Khải, Nguyễn Trọng Nguyễn. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TẠI XÃ XUÂN HIỆP, TRÀ ÔN, VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 120-129. (Đã xuất bản)
26.  Vũ Anh Pháp. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 67-74. (Đã xuất bản)
27.  Vũ Anh Pháp. 2013. HIỆU QUẢ CỦA BIOSAR PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN (PYRICULARIA GRISEA) TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THEO TIÊU CHUẨN VIỆTGAP TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 1-11. (Đã xuất bản)
28.  Vũ Anh Pháp, Ngô Thảo Trân, Nguyễn BảoToàn, HồngThị Kiều Linh. 2012. TUYỂN CHỌN GIỐNG MÔN ĐỐM VÀ MÔN CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN CHIẾU XẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 212-221. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Giáng Đan, Nguyễn Thị Xuân Dung, LAM PHAN TUNG ANH, NGUYEN THI CAM NHUNG, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp. 2011. ỨNG DỤNG MARKER PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009. . (Đã xuất bản)
30.  Bùi Thị Kim Vi, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Vũ Linh. 2011. THANH LỌC VÀ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CÁC GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGENS STAL.) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 263-271. (Đã xuất bản)
31.  Vũ Anh Pháp. 2011. KÍCH THÍCH TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN TRÊN LÚA BẰNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG BRASSINOSTROIDS VÀ CUCL2. Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010. . (Đã xuất bản)
32.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Thị Phượng. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỔ NGÃ CỦA 12 GIỐNG LÚA TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010. . (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Mỹ Phương, Vũ Anh Pháp, Nguyễn BảoToàn. 2010. VI NHÂN GIỐNG CÂY MÔN KIỂNG (CALADIUM BICOLOR). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 106-113. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Giáng Đan, -NGUYEN THI XUAN DUNG, LAM PHAM TUNG ANH, NGUYEN THI CAM NHUNG, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Vũ Anh Pháp. 2010. ỨNG DỤNG MARKER PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
35.  Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hoàng Khải, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Như Điền, Lâm Huôn, Nguyê?n Văn Vư?ng. 2010. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH DỊCH RẦY NÂU, VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 255-264. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác 
Bảo vệ thực vật 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Vũ Anh Pháp