BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM PHƯỚC NHẪN Giới tính: Nam
Email: ppnhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Sinh lý-Sinh hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-162; Khảo sát hiệu quả của silic (Si) lên tính chống chịu phèn (Al, Fe), mặn (NaCl) trên cây lúa 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hóa học chất kích thích và bảo vệ thực vật
978-604-0-07410-2 X  
2 Sinh hóa
978-604-965-081-9   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Nguyễn. 2017. EFFECT OF HEXACONAZOLE ON THREE PURPLE SWEET POTATO VARIETIES IN THE MEKONG DELTA. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế. 3. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Nguyễn Xuân Huy, Cù Ngọc Quí, Ban Macdonald, Tran Phu Huu, Tô Phúc Tường. 2016. INCREASING PROFITABILITY AND WATER USE EFFICIENCY OF TRIPLE RICE CROP PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Agricultural Science. 154. 1015-1025. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Ben Macdonald, Tô Phúc Tường, Nguyễn Trường Giang. 2015. EFFECTS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS FERTILIZER RATES ON THE GROWTH AND YIELD OF RICE IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. PROCEEDINGS OF 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE Ha Noi, 23-25 September, 2014. . 72-82. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Ben Macdonald, Phan Thị Bé Sáu. 2015. RESIDUE MANAGEMENT EFFECTS ON SURVIVAL RATE, GROWTH AND YIELD OF RICE CULTIVAR IR64-SUB1 SUBJECTED TO SUBMERGENCE AT YOUNG SEEDLING STAGE IN POTS. PROCEEDINGS OF 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE Ha Noi, 23-25 September, 2014. . 63-71. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Thị Bé Sáu. 2014. EFFECTS OF INCORPORATION OF RICE STRAW AND FLOODING ON SEEDLING GROWTH AND YIELD OF R64-SUB1. THE 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
6.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. PROFIT IMPROVEMENT ON RICE PRODUCTION SY ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS REDUCTION. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . P411. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Tran Phu Huu, Nguyễn Trường Giang, Danh Phuc Viet, Ben MacDonald, T. To Phuc. 2014. PROFIT IMPROVEMENT ON RICE PRODUCTION BY ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND PHOSPHOROUS REDUCTION. 4th International Rice Congress - Thailand. . (Đã xuất bản)
8.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. EFFECTS OF AWD IRRIGATION AND REDUCED PHOSPHOROUS FERTILIZATION ON THE GROWTH AND YELD OF RICE CULTURED IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. 8th Asian Crop Science Association Conference (ACSAC8), 23-25 September 2014, Vietnam National University of Agriculture. . 74. (Đã xuất bản)
9.  Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Trường Giang. 2014. EFFECTS OF ALTERNATIVE WETTING AND DRYING IRRIGATION AND REDUCED PHOSPHOROUS FERTILIZATION ON THE GROWTH AND YIELD OF RICE GROWN IN DOUBLE RICE CROPPING SYSTEM AT AN GIANG PROVINCE. THE 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE. . (Đã xuất bản)
10.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa. 2014. EFFECTS OF INCORPORTATION OF RICE STRAW AND FLOODING ON SEEDLING GROWTH AND YIELD OF IR-64-SUB1. 8th Asian Crop Science Association Conference (ACSAC8), 23-25 September 2014, Vietnam National University of Agriculture. . 72. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Ô Ghel, Lê Thị Kim Mai, Trần Thanh Trà. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ NƯỚC VÀ KẼM SULFATE LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA OM4900 TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 40-48. (Đã xuất bản)
2.  Lê Kiêu Hiếu, Nguyễn Bảo Vệ, Phạm Phước Nhẫn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH HÓA CÂY LÚA BỊ MẶN (6‰) Ở GIAI ĐOẠN ĐOẠN MẠ. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 2(99). 44-49. (Đã xuất bản)
3.  Lê Kiêu Hiếu, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Bảo Vệ. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE TRONG HẠN CHẾ TÁC HẠI CỦA MẶN TRÊN LÚA Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8. 62-66. (Đã xuất bản)
4.  Lê Kiêu Hiếu, Nguyễn Bảo Vệ, Phạm Phước Nhẫn. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE TRONG HẠN CHẾ TÁC HẠI CỦA MẶN TRÊN LÚA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 1(98). 32-38. (Đã xuất bản)
5.  Chim Cẩm Chi, Phạm Phước Nhẫn, Khúc Ngọc Vy. 2018. ẢNHHƯỞNG CỦALIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM, KALI LÊNSỰ SINH TRƯỞNG, N Ă N G SUẤT V ÀCHẤT LƯỢNG B Ồ NB Ồ N T Ạ I C ÀMAU. Tạp chí khoa học Trường đại học Trà Vinh. 32. 60-67. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Phước Nhẫn, Khúc Ngọc Vy. 2017. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA LÚA OM4900 GIAI ĐOẠN MẠ BẰNG CALCIUM SILICATE. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12. 20-25. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, MAi Kim Yến. 2017. EFFECT OF HARVEST TIME ON THE YIELD AND QUALITY OF THREE PURPLE SWEET POTATOES (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.) GROWN IN VINH LONG PROVINCE. khoa học và công nghệ. 2. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HEXACONAZOL ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM NHẬT HL491 (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 2 (75). 42-46. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Lê Thị Hoàng Yến, Vương Ngọc Đăng Khoa, Phan Hữu Nghĩa, Đỗ Hữu Thông, Phạm Thị Hoàng Ái. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SILIC VÀ CALCIUM QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 109-118. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Đỗ Tấn Khang, Lê Thị Tuyết Ngân. 2016. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦ, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG THỊT CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 61-69. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Thị Tuyết Trinh. 2016. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ BỔ SUNG CANXI, SILIC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS (L.) LAM.). Kho học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6 (67). 59-64. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Thị Diễm Kiều, Bùi Thị Tố Như, Lê Thị Kim Mai. 2015. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP CỦA CÂY LÚA GIAI ĐOẠN MẠ BẰNG BẠC NITRATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 91-98. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Phước Nhẫn. 2014. STRIGOLACTONES: SINH TỔNG HỢP VÀ SỰ TĂNG CƯỜNG THU HÚT DƯỠNG CHẤT CỦA CÂY TRỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 29-35. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Phước Nhẫn, Đào Hương Truyền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ LACTOFOL O LÊN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA IR50404 VỤ HÈ THU NĂM 2013 TẠI XÃ HÒA LỢI, HUYỆN GIỒNG RIÊNG, TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo quốc gia về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón tại Việt Nam, Hà Nội, tháng 03/2014. . 385-391. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hòa, Trần Phú Hữu, Tô Phúc Tường, Ben McDonald, Cù Ngọc Quí. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI NGẬP KHÔ XEN KẼ, PHƯƠNG THỨC GIEO TRỒNG, GIẢM PHÂN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM5451 VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 103-111. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Phước Nhẫn, Diệp Ngọc Liên. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NATRISILICATE VÀ CALCISILICATE LÊN TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN TRÊN LÚA OM4900 TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 78-85. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Phước Nhẫn, Phan Trung Tín, Trương Trần Thúy Hằng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN HÀM LƯỢNG B-CAROTENE TRÍCH TỪ DẦU GẤC, BÍ ĐỎ VÀ LÊ-KI-MA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 177-183. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Phước Nhẫn. 2012. SO SÁNH HIỆU QUẢ …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 5. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Phước Nhẫn, Phạm Minh Thùy. 2011. ẢNH HƯỞNG MẶN VÀ VAI TRÒ CỦA NATRI SILICATE TRÊN LÚA Ở GIAI ĐOẠN MẠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 187-196. (Đã xuất bản)
20.  Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Hội, Lê Bảo Long, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Văn Bình, Lê Văn Hòa. 2003. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRÁI DÂU (BACCAUREA RAMIFLORA) KHÔNG RUỘT BẰNG CÁCH BỐ SUNG HẠT PHẤN. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng và Công Nghệ Thực Phẩm. 270-274. (Đã xuất bản)