BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN PHƯỚC LỘC Giới tính: Nam
Email: tploc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nhận dạng thống kê
  X
2 Xử lý số liệu thống kê
978-604-919-592-1   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Shen-Ming Lee, Trần Phước Lộc, Truong-Nhat Le, Chin-Shang Li. 2022. ESTIMATION OF LOGISTIC REGRESSION WITH COVARIATES MISSING SEPARATELY OR SIMULTANEOUSLY VIA MULTIPLE IMPUTATION METHODS. Computational Statistics. 0. (Đã xuất bản)
2.  Shen-Ming Lee, Trần Phước Lộc, Truong-Nhat Le, Chin-Shang Li. 2022. INVESTIGATING THE ASSOCIATION OF A SENSITIVE ATTRIBUTE WITH A RANDOM VARIABLE USING THE CHRISTOFIDES GENERALISED RANDOMISED RESPONSE DESIGN AND BAYESIAN METHODS. Journal of the Royal Statistical Society. Series C: Applied Statistics. 71. 1471-1502. (Đã xuất bản)
3.  Shen-Ming Lee, Trần Phước Lộc, Chin-Shang Li. 2022. GOODNESS-OF-FIT TESTS FOR A LOGISTIC REGRESSION MODEL WITH MISSING COVARIATES. Statistical Methods in Medical Research. 31. 1031-1050. (Đã xuất bản)
4.  Trần Phước Lộc, Truong-Nhat Le, Shen-Ming Lee, Chin-Shang Li. 2021. ESTIMATION OF PARAMETERS OF LOGISTIC REGRESSION WITH COVARIATES MISSING SEPARATELY OR SIMULTANEOUSLY. Communications in Statistics-Theory and Methods. 50. 1-29. (Đã xuất bản)
5.  Trần Phước Lộc, Truong-Nhat Le, Shen-Ming Lee, Chin-Shang Li. 2021. ESTIMATION OF PARAMETERS OF LOGISTIC REGRESSION WITH MISSING COVARIATES VIA JOINT CONDITIONAL LIKELIHOOD METHOD. 3rd International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA'21), Virtual Conference, July 29 - 31, 2021. . (Đã xuất bản)
6.  Võ Văn Tài, Trần Phước Lộc, Ha Chengoc. 2019. CLASSIFYING TWO POPULATIONS BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATIONS. Communications in Mathematics and Statistics. 7(2). 141-161. (Đã xuất bản)
7.  Trần Phước Lộc, Trần Hùng Thao. 2014. A NOTE ON FRACTIONAL SCHWARTZ MODELS FOR MEAN REVERSION. East-West J. of Mathematics. 16. 192-200. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, Trần Thị Thiện. 2021. LUẬT SỐ LỚN CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 26-29. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, Dương Thị Tuyền. 2021. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM TRONG MÔ HÌNH TRÒ CHƠI CÔNG BẰNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 39-43. (Đã xuất bản)
3.  Trần Phước Lộc. 2015. CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG. Hội thảo "Hệ thống thông tin trong kinh tế - WISE15", Phòng B201, trường ĐH Kinh Tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, Thời gian: ngày 19/12/2015. Tập 04, số 1&2. 13-16. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thống kê (Những vấn đề nghiên cứu thống kê ứng dụng trong từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể được xếp vào lĩnh vực, ngành tương ứng) 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Phước Lộc