BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN PHƯỚC LỘC Giới tính: Nam
Email: tploc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nhận dạng thống kê
  X
2 Xử lý số liệu thống kê
978-604-919-592-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Tài, Trần Phước Lộc, Ha Chengoc. 2019. CLASSIFYING TWO POPULATIONS BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATIONS. Communications in Mathematics and Statistics. 7(2). 141-161. (Đã xuất bản)
2.  Trần Phước Lộc, Trần Hùng Thao. 2014. A NOTE ON FRACTIONAL SCHWARTZ MODELS FOR MEAN REVERSION. East-West J. of Mathematics. 16. 192-200. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, Trần Thị Thiện. 2021. LUẬT SỐ LỚN CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 26-29. (Đã xuất bản)
2.  Trần Phước Lộc. 2015. CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG. Hội thảo "Hệ thống thông tin trong kinh tế - WISE15", Phòng B201, trường ĐH Kinh Tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, Thời gian: ngày 19/12/2015. Tập 04, số 1&2. 13-16. (Đã xuất bản)