BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HOÀI NHÂN Giới tính: Nam
Email: lhnhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giải tích phức
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-491-7   X
2 Giải tích 1 - TTK
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-048-3   X
3 Giải tích 1 - Toán Ứng dụng
978-604-919-048-3.   X
4 Phương pháp tính
X  
5 Toán cao cấp B
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Lê Hoài Nhân, Dương Thị Bé Ba, Trần Thị Thiện. 2019. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 37-41. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Hoài Nhân