BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH THỊ TRÚC GIANG Giới tính: Nữ
Email: httgiang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 100 tình huống pháp lý dân sự
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-215-9   X
2 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
3 Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2915
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-891-5   X
4 Luật hôn nhân và gia đình
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. FORMS OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN VIETNAM. Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet. Nagy Melánia. 75-87. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. BEGINNING OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE VIETNAMESE LEGAL DEVELOPMENT. Díké. 1. 105-118. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. GIẢI QUYẾT HỆ QUẢ CỦA VIỆC NAM, NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 244-250. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG - SỰ KẾT HỢP TRONG VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LUẬT HÔN NHÂN VA GIA ĐÌNH TẠI KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,. . 312-331. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2016. KẾT HÔN GIẢ TẠO VÀ HƯỚNG XỬ LÝ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP GIỮA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 VỚI LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Nhà nước và pháp luật. 01. 36-41. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2016. XỬ LÝ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Nhà nước và pháp luật. 11. 41-46. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2015. VÀI SUY NGHĨ VỀ QUY ĐỊNH MANG THAI HỘ TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 1-10. (Đã xuất bản)