BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH THỊ TRÚC GIANG Giới tính: Nữ
Email: httgiang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 100 tình huống pháp lý dân sự
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-215-9   X
2 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
3 Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2915
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-891-5   X
4 Luật hôn nhân và gia đình
  X
5 Luật trách nhiệm dân sự
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Trúc Giang. 2023. DOWRY AND BRIDE PRICE IN VIETNAM AND COMPARATIVE PERSPECTIVES. Dike Journal. 6. 206-217. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Huỳnh Thị Trúc Giang, Trần Khắc Qui. 2023. A LEGAL PERSPECTIVE ON CHILD SUPPORT OBLIGATION AFTER DIVORCE: THE VIETNAMESE CASE. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development . 15. 110-124. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Trúc Giang, Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2022. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN VIETNAMESE PRIVATE LAW. Díké. 27. 218-233. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. BEGINNING OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE VIETNAMESE LEGAL DEVELOPMENT. Díké. 1. 105-118. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. FORMS OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN VIETNAM. Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet. Nagy Melánia. 75-87. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. THE LEGAL CONCEPT OF "CHILD" AND CHILDREN'S RIGHTS IN VIETNAM FROM 1945 TO DATE. Jura. 27. 113-126. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Thị Trúc Giang, Nguyễn Chí Hiếu. 2022. MỐI QUAN HỆ GIỮA DẪN ĐỘ VÀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA CON NGƯỜI Ở CHÂU ÂU - KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Nhân lực Khoa học xã hội. 2. 46-53. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. GIẢI QUYẾT HỆ QUẢ CỦA VIỆC NAM, NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 244-250. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2021. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG - SỰ KẾT HỢP TRONG VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LUẬT HÔN NHÂN VA GIA ĐÌNH TẠI KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,. . 312-331. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2016. XỬ LÝ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Nhà nước và pháp luật. 11. 41-46. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2016. KẾT HÔN GIẢ TẠO VÀ HƯỚNG XỬ LÝ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP GIỮA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 VỚI LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Nhà nước và pháp luật. 01. 36-41. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Trúc Giang. 2015. VÀI SUY NGHĨ VỀ QUY ĐỊNH MANG THAI HỘ TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 1-10. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Thị Trúc Giang