BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH LIÊN HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: hlhuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa lý 
Kỹ thuật hóa hữu cơ 
Kỹ thuật hóa học khác 
Hóa phân tích 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại cương
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-931-8   X
2 Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại cương
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-931-8   X
3 Laboratory Manual for General Chemistry
Đại học Cần Thơ 2017   X
4 Thực tập quá trình và thiết bị công nghệ hoá học
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. 2020. THE PREPARATION OF A FINE TIP CALCIUM ION SELECTIVE ELECTRODE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 45-49. (Đã xuất bản)
2.  Trần Xuân Hiển, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Trung Thành. 2019. STUDY ON CHANGES IN CHEMICAL COMPOSITIONS AND BIOACTIVE COMPOUNDS IN POUTERIA CAMPECHIANA FRUIT DURING STORAGE. Vietnam Journal of Science and Technology. 57-3B. 17-25. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Quốc Luân, Huỳnh Liên Hương, Ngo Trong Nghia, Nguyễn Minh Đức, Võ Hồ Xuân Quang, Trần Văn Chí Linh, Đào Văn Vàng, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Phát, Ngô Khắc Không Minh, Phan Nhật Minh. 2018. NATURAL COMPOUNDS FROM ELAEOCARPUS HYGROPHILUS KURZ. Vietnam Journal of Chemistry. 56(6E2). 258-261. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Quốc Phong, Trần Nam Nghiệp, Huỳnh Liên Hương, Tran Phuoc Cuong, Yung Ngothai. 2016. SYNTHESIS OF BIODIESEL FROM WET ALGAE (CHLORELLA SP.) BY SUBCRITICAL METHOD. International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide. . 920-927. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Trần Đông Âu. 2016. BIODIESEL SYNTHESIS FROM ALGAE (CHLORELLA SP.) IN CONDITION OF SUBCRITICAL METHANOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 1-5. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương. 2014. MICROBIAL LIPID PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE. The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 1. (Đã xuất bản)
7.  Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Liên Hương, Yi-Hsu Ju, Alchris Woo Go. 2014. IN SITU TRANSESTERIFICATION OF WET ACTIVATED SLUDGE UNDER SUBCRITICAL CONDITIONS. Journal of Petroleum and Environmental Biotechnology. 5. (Đã xuất bản)
8.  Maria Yuliana, Huỳnh Liên Hương, Felycia Edi Soetaredjo, Sitti Faika, Yi-Hsu Ju, Nguyễn Thị Bích Thuyền. 2014. SEPARATION AND PURIFICATION OF CARDOL, CARDANOL AND ANACARDIC ACID FROM CASHEW (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) NUT-SHELL LIQUID USING A SIMPLE TWO-STEP COLUMN CHROMATOGRAPHY. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 45. 2187-2193. (Đã xuất bản)
9.  Quy Diem Do, Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Liên Hương, Yi-Hsu Ju, Suryadi Ismadji, Artik Elisa Angkawijaya, Felycia Edi Soetaredjo. 2014. EFFECT OF EXTRACTION SOLVENT ON TOTAL PHENOL CONTENT, TOTAL FLAVONOIDS CONTENT, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LIMNOPHILA AROMATICA. Journal of Food and Drug Analysis. 22. (Đã xuất bản)
10.  Alchris Woo Go, Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Liên Hương, Yi-Hsu Ju, Sylviana Sutanto, Ying-Tsung Liu. 2014. CATALYST FREE ESTERIFICATION OF FATTY ACIDS WITH METHANOL UNDER SUBCRITICAL CONDITION. Energy. 70. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Quốc Phong, Phan Đình Khôi, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thị Bích Thuyền, Yasuaki Takagi, Lê Thị Minh Thủy, Trần Minh Phú. 2020. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 199-211. (Đã xuất bản)
2.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Đình Duy. 2019. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG BÒ. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. 17 (7). 19-24. (Đã xuất bản)
3.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trần Sỹ Nam, Tào Thế Dương. 2019. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SCAFFOLD POLYLACTIC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHA DUNG MÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 82-91. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Quốc Phong, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Mai Hùng. 2018. NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY HOẠT CHẤT QUINALPHOS BẰNG HỆ THỐNG PLASMA LẠNH. Khoa hoc và Công nghệ. 08. 3-9. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Quốc Phong, Bùi Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Hồng Loan, Huỳnh Liên Hương, Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO GỐC TỰ DO TRONG NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 1-7. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Trần Nam Nghiệp, Huỳnh Liên Hương, Lê Trang Nguyên Thư. 2017. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU VI SINH VẬT TỪ CÁM GẠO TÁCH BÉO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 37-45. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Liên Hương, Hồ Quốc Phong, Nguyễn Thị Nhiễn, Đỗ Thị Hồng Phượng. 2016. TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ BÙN THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN METHANOL-NƯỚC CẬN TỚI HẠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 109-115. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trương Thị Bé Trinh, Đỗ Nguyễn Tường Vy. 2014. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ CHẤT BÉO NẤM NEM Y. LYPOLITICA PO1G BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẬN TỚI HẠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 22-28. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Liên Hương, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Trần Đông Âu. 2014. SẢN XUẤT CHẤT BÉO TỪ VI TẢO CHLORELLA SP. SỬ DỤNG TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 1-8. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trương Vi? Ha?, Huy?nh Diê?p Ha?i Đăng. 2013. TỔNG HỢP XÚC TÁC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFO HÓA HẠT CARBON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 99-105. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Liên Hương, Hồ Quốc Phong. 2013. TRÍCH LY VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHẤT BÉO TRUNG TÍNH (NEUTRAL LIPIDS) TRONG BÙN HOẠT TÍNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 90-96. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Liên Hương, Y H Ju. 2013. CÔ LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC SÁP ESTER TỪ BÙN HOẠT TÍNH. HT Kết nối doanh nghiệ-quản lý-đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ĐBSCL. 1. 18. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, TRUONG THI CAM TU, VO TRUONG GIANG . 2013. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÃ MÍA TRONG SẢN XUẤT CHẤT BÉO TỪ NẤM MEN YARROWIA LIPOLYTICA PO1G. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 134-142. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Liên Hương. 2012. TRÍCH LY VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHẤT BÉO TRUNG TÍNH TRONG BÙN HOẠT TÍNH LÀM NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT BIODIESEL. HN Khoa học - Đào tạo Khoa CN 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)