BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN VÀNG Giới tính: Nam
Email: lvvang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Bảo vệ thực vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với bọ vòi voi, Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculioniade) và sâu đục trái, Tirathaba sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu pheromone sinh dục của ngài sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera Pyralidae): xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp và đánh giá hiệu quả ngoài đồng. 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 T2012-31; Phân lập, xác định cấu hình và đánh giá hiệu lực của asarone trong dịch trích thân rễ cây thủy xương bồ (Acorus) trên một số loài côn trùng và nấm Phytophthora sp. gây hại cây trồng 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Điều chế và đánh giá hiệu quả của pheromone giới tính đối với sùng khoai lang, Cyias formicarius (Coleoptera: Brentidae) 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-646-1   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hồ Lệ Thi, Nguyen Le Van, Phan Khanh Linh, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Hà Diệu Trang, Lê Văn Vàng, Smeda J. Reid. 2022. PHYTOTOXICITY IN AQUEOUS METHANOLIC EXTRACTS OF RICE AGAINST JUNGLERICE AND TOTAL ACTIVITIES OF IDENTIFIED PHYTOTOXIC COMPOUNDS. Annals of Applied Biology. 180. 196-210. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Cương, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Kenji Kanaori, Trần Duy Bình, Lê Văn Vàng, Kaeko Kamei . 2021. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL COMPOUNDS FROM PRAXELIS CLEMATIDEA R. M. KING & H. ROBINSON AS AN EFFECTIVE POTENTIAL TREATMENT AGAINST RICE PATHOGENS. agronomy. 11. 2366. (Đã xuất bản)
3.  Trần Trọng Dũng, Dương Kiều Hạnh, Triệu Phương Linh, Đinh Thị Chi, Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Trần Vũ Phến. 2021. PRELIMINARY IDENTIFICATION OF THE SEX PHEROMONES OF THE CITRUS FRUIT BORER (CITRIPESTIS SAGITIFERELLA MOORE) INHABITING THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 11. 194-205. (Đã xuất bản)
4.  Hiroki Saito, Mai Sasaki, Yoko Nonaka, Jun Tanaka, Tomomi Tokunaga, Akihiro Kato, Trần Thị Thu Thủy, Lê Văn Vàng, Lê Minh Tường, Seiji Kanematsu, Tomotaka Suzuki, Kenichi Kurauchi, Naoko Fujita, Tohru Teraoka, Ken Komatsu, Tsutomu Arie. 2021. SPRAY-APPLICATION OF NON-PATHOGENIC FUSARIA ONTO RICE FLOWERS CONTROLS BAKANAE DISEASE CAUSED BY FUSARIUM FUJIKUROI IN THE NEXT PLANT GENERATION. Applied and Environmental Microbiology. 87. 1-14. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Chí Cương, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Kenji Kanaori, Trần Duy Bình, , Lê Văn Vàng, . 2021. ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF AGERATUM CONYZOIDES L. EXTRACT AGAINST RICE PATHOGENS PYRICULARIA ORYZAE CAVARA AND RHIZOCTONIA SOLANI KÜHN. Agriculture. 11. 1169. (Đã xuất bản)
6.  Lê Văn Vàng, Dương Kiều Hạnh, Triệu Phương Linh, Masanobu Yamamoto, Trần Thanh Thy, Tetsu Ando. 2020. SEX PHEROMONE ANALYSIS AND EFFECTIVE ATTRACTION OF MALES OF THE CABBAGE WEBWORM, HELLULA UNDALIS, INHABITING THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Asia-Pacific Entomology. 23. 935-941. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, Châu Nguyễn Quốc Khánh, THI-HIEN NGUYEN. 2020. BIOLOGY, MORPHOLOGY AND DAMAGE OF THE LESSER COCONUT WEEVIL, DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN SOUTHERN VIETNAM. BIODIVERSITAS. 21. 4686-4694. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Lệ Thi, Lê Văn Vàng, Lloyd W. Sumner, Zhentian Lei, Chung-Ho Lin, Cuong T. Nguyen , Trieu N. H. Phong, Trang T. T. Nguyen, Nhu Y. Nguyen, Danh C. Vu, Tu T. C. Nguyen. 2020. ALLELOPATHIC POTENTIAL OF RICE AND IDENTIFICATION OF PUBLISHED ALLELOCHEMICALS BY CLOUD-BASED METABOLOMICS PLATFORM. Metabolites. 10. 244. (Đã xuất bản)
9.  Trần Trọng Dũng, Lê Văn Vàng, Dương Kiều Hạnh. 2019. SYNTHESIS OF (E)- AND (Z)-11-TETRADECENYL ACETATES, TWO SEX PHEROMONE COMPONENTS OF THE CITRUS FRUIT BORER, CITRIPESTIS SAGITTIFERELLA MOORE DAMAGING POMELO FRUITS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 9. 1-3. (Đã xuất bản)
10.  Trần Trọng Dũng, Lê Văn Vàng, Dương Kiều Hạnh. 2018. SELECTIVE SYNTHESIS OF (9Z,11E)-9,11-TETRADECADIENYL ACETATE COMPOUND, A SEX PHEROMONE COMPONENT OF THE CITRUS FRUIT BORER, CITRIPESTIS SAGITTIFERELLA MOORE (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE), DAMAGING POMELO FRUITS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 8. 111-114. (Đã xuất bản)
11.  Lê Văn Vàng, , Nguyen Thi Ngoc nghia, Qi Yan, Tetsu Ando. 2018. UNSATURATED CUTICULAR HYDROCARBON COMPONENTS OF THE SEX PHEROMONE OF EGGPLANT FRUIT BORER, LEUCINODES ORBONALIS GUENÉE (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Journal of Chemical Ecology. 44. 631-636. (Đã xuất bản)
12.  Đinh Thị Chi, Lê Văn Vàng. 2018. SYNTHESIS AND FIELD EXAMINATIONS OF THE SEX PHEROMONE OF THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA LINNAEUS (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 1-6. (Đã xuất bản)
13.  Lê Văn Vàng, Phạm Kim Sơn, . 2018. MONITORING POPULATION DYNAMICS OF THE CITRUS POCK CATERPILLAR (PRAYS ENDOCARPA) BY SEX PHEROMONE TRAPS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 35-39. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, , Lê Văn Vàng, Dương Kều Hạnh. 2018. EFFECTIVENESS OF GREEN MUSCARDINE FUNGUS METARHIZIUM ANISOPLIAE AND SOME INSECTICIDES ON LESSER COCONUT WEEVIL DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 1-7. (Đã xuất bản)
15.  Qi Yan, Lê Văn Vàng, , Hideshi Naka , Tetsu Ando. 2014. REEXAMINATION OF THE FEMALE SEX PHEROMONE OF THE SWEET POTATO VINE BORER MOTH: IDENTIFICATION AND FIELD EVALUATION OF A TRICOSATRIENE. Journal of Chemical Ecology. 40. 35-41. (Đã xuất bản)
16.  Lê Văn Vàng, Ho Nhu Thuy, , Phạm Kim Sơn, Qi Yan, Masanobu Yamamoto, Utsugu Jinbo, Tetsu Ando. 2013. SEX PHEROMONES OF THREE CITRUS LEAFROLLERS, ARCHIPS ATROLUCENS, ADOXOPHYES PRIVATANA, AND HOMONA SP., INHABITING THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Chemical Ecology. 39. 783-789. (Đã xuất bản)
17.  Takuya Uehara, Hideshi Naka, Shigeru Matsuyama, Lê Văn Vàng, Tetsu Ando , Hiroshi Honda. 2013. IDENTIFICATION OF CONJUGATED PENTADECADIENALS AS SEX PHEROMONE COMPONENTS OF THE SPHINGID MOTH, DOLBINA TANCREI. Journal of Chemical Ecology. 39. 1441-1447. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng. 2022. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁ THỂ PHÙ HỢP ĐỂ SẢN XUẤT NẤM HOÀNG ĐẾ (CALOCYBE INDICA APK2). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 185-193. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Minh Đức, Lê Văn Vàng, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Phương. 2022. NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. GS.TS Nguyễn Thanh Phương. 3-18. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng. 2020. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP NHÂN NUÔI NẤM CORDYCEPS MILITARIS TRÊN VẬT CHỦ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 125-134. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Văn Vàng, Hồ Lệ Thi, Nguyen Thi Thuy Trang. 2020. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA (ORYZA SATIVA L.) VỚI 3 LOẠI CÂY CỎ GÂY HẠI CHÍNH TRONG RUỘNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 62. 29-34. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Văn Vàng, Hồ Lệ Thi, Nguyễn Thị Cẩm Tú. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TRÍCH METHANOL TỪ TÁM GIỐNG LÚA (ORYZA SATIVA L.) OM LÊN CỎ LỒNG VỰC NƯỚC (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI L.) VÀ CẢI XOONG (LEPIDIUM SATIVUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 136-142. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng, Võ Ngọc Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG PHỦ ĐẾN SÂU ĐỤC CỦ, SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG KHOAI LANG TÍM HL491. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 34-39. (Đã xuất bản)
8.  Trần Trọng Dũng, Châu Nguyễn Quốc Khánh, Lê Văn Vàng, Dương Kiều Hạnh, Phạm Văn Sol. 2019. HIỆU QUẢ CỦA TINH DẦU SẢ VÀ DẦU TỎI TRONG LÀM GIẢM SỰ GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC QUẢ CÂY CÓ MÚI CITRI SAGITTIFERELLA (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE). Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật. 1. 17-22. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Thy, Nguyễn Lộc Hiền, Lê Văn Vàng. 2018. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA SÂU KÉO MÀNG (HELLULA UNDALIS) GÂY HẠI RAU CẢI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ ISSR. Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 2. 65-70. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thanh Thy, Nguyễn Lộc Hiền, Lê Văn Vàng. 2018. TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA SÂU KÉO MÀNG, HELLULA UNDALIS FABRICIUS (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) HẠI RAU CẢI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 115-124. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Hiếu, Lê Văn Vàng. 2017. VAI TRÒ CỦA HYDROCARBON BIỂU BÌ TRONG PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA SÂU ĐỤC DÂY KHOAI LANG OMPHISA ANASTOMOSALIS GUENEÉ (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 97-104. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Lê Văn Vàng, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Minh Luân. 2017. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ TRIỆU CHỨNG GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG NACOLEIA SP. (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Bảo Vệ Thực Vật. 1. 71-78. (Đã xuất bản)
13.  Trần Trọng Dũng, Trần Vũ Phến, Lê Văn Vàng, , Phạm Văn Sol. 2017. TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI CITRIPESTIS SAGITTIFERALIS GÂY HẠI BƯỞI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 64-69. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng. 2017. NGHIÊN CỨU NHÂN NUÔI SÂU KÉO MÀNG (HELLULA UNDALIS FABRICIUS) HẠI RAU CẢI XANH. Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 4. 76-81. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hồng Ửng, Triệu Phương Linh, Huỳnh Kỳ, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BỌ VÒI VOI DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) GÂY HẠI CÂY DỪA BẰNG DẤU PHÂN TỬ ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 128-135. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng. 2016. ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG (NACOLEIA SP.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 111-119. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng. 2016. HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CHẤT XUA ĐUỔI ĐỐI VỚI TRƯỞNG THÀNH SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG NACOLEIA SP. (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 107-110. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền, Nguyễn Hữu Minh Tiến. 2016. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÓA CHẤT TÍN HIỆU ĐỂ QUẢN LÝ NGÀI HELLULA UNDALIS FABRICIUS (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) HẠI RAU CẢI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 200-209. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng, Thạch Anh Thảo, Lâm Thị Xuân Mai. 2016. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI CÀ XANH MỠ, LEUCINODES ORBONALIS GUENÉE (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 35-44. (Đã xuất bản)
20.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền, Phan Thị Thanh Tuyền. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CẢI VÀ NHIỆT ĐỘ ĐẾN ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KÉO MÀNG, HELLULA UNDALIS FABRICIUS (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 193-199. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, . 2016. TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA BỌ VÒI VOI DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) HẠI DỪA TẠI TỈNH TRÀ VINH. Bảo Vệ Thực Vật. 5. 36-43. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Kim Sơn, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM KÝ SINH ĐỐI VỚI THÀNH TRÙNG SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FABR. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 31-37. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Trường Sơn, Lê Minh Tường, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH ĐẠO ÔN VÀ KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CÂY LÚA CỦA HỢP CHẤT POLYPHENOL. Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam. . 165-173. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thanh Thy, Nguyễn Lộc Hiền, Lê Văn Vàng, Nguyễn Chí Quy. 2015. THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY MAI VÀNG TẠI VĨNH LONG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI SÂU ĂN NHỤY MAI VÀ NHỆN TETRANYCHUS SP.. Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật Toàn quốc 2015. . 339-348. (Đã xuất bản)
25.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền, Nguyễn Chí Quy. 2015. THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY MAI VÀNG TẠI VĨNH LONG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI SÂU ĂN NHỤY MAI VÀ NHỆN TETRANYCHUS SP.. Hội nghị kha học bảo vệ thực vật toàn quốc, trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2015. . 339-348. (Đã xuất bản)
26.  Lê Văn Vàng, Nguyễn Thị Tiên. 2015. TỔNG HỢP HỢP CHẤT (10E,12E)-10,12-HEXADECADIENAL, THÀNH PHẦN PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA MỘT SỐ LOÀI NGÀI GÂY HẠI CÂY TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 76-82. (Đã xuất bản)
27.  Trần Thanh Thy, Nguyễn Lộc Hiền, Lê Văn Vàng, Phan Thị Thanh Tuyền. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SÂU KÉO MÀNG, HELLULA UNDALIS FABRICIUS (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE). Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật Toàn quốc 2015. . 349-355. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền, Phan Thị Thanh Tuyền. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SÂU KÉO MÀNG, HELLULA UNDALIS FABRICIUS (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE). Hội nghị khoa học bảo vệ thực vật toàn quốc, trường Đahi học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2015. . 349-355. (Đã xuất bản)
29.  Châu Nguyễn Quốc Khánh, Lê Văn Vàng, Đinh Thị Chi. 2014. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA PHEROMONE SINH DỤC NGÀI CÁI SÂU ĐỤC TRÁI CONOGETHES PUNCTIFERALIS GUENEÉ (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8. . 61-70. (Đã xuất bản)
30.  Trần Thanh Thy, Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng. 2014. SỰ THÍCH ỨNG VỚI MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN NHÂN TẠO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI BỌ RÙA ĐỎ MICRASPIC DISCOLOR FABRICIUS (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE). Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8. . 673-680. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Kim Sơn, Nguyễn Thị Mỳ, Lê Văn Vàng. 2014. HIỆU LỰC CỦA NẤM KÝ SINH METARHIZIUM ANISOPLIAE, BEAUVERIA BASSIANA VÀ PAECILOMYCES SP. ĐỐI VỚI SÙNG KHOAI LANG CYLAS FORMICARIUS FAB.. Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8. . 547-554. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Đém, Lê Văn Vàng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CẢI NGHIỀN VÀ AITC LÊN SỰ HẤP DẪN TẬP HỢP ĐỐI VỚI BỌ NHẢY, PHYLLOTRETA STRIOLATA (COLEOPTERA: CHRYSOMILIDAE). Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8. . 382-389. (Đã xuất bản)
33.  Châu Nguyễn Quốc Khánh, Huỳnh Đức Hưng, Lê Văn Vàng. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI, DIỄN BIẾN TỶ LỆ GÂY HẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA CÁC LOÀI SÂU CUỐN LÁ CÂY CÓ MÚI (CITRUS) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. 20. 35-41. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng, , Huỳnh Thị Ngọc Linh. 2013. KHẢO SÁT DIỄN BIẾN MẬT SỐ QUẦN THỂ CỦA SÙNG KHOAI LANG (CYLAS FORMICARIUS) BẰNG BẪY PHEROMONE GIỚI TÍNH TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 125-129. (Đã xuất bản)
35.  Lăng Cảnh Phú, Lê Văn Vàng, Lê Công Danh. 2013. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 111-115. (Đã xuất bản)
36.  Lê Văn Vàng, Lê Thị Ngọc Xuân, Huỳnh Phước Mẫn, Lê Chí Hùng. 2013. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CẤU HÌNH CỦA ASARONE TRONG DỊCH TRÍCH THÂN RỄ CÂY THỦY XƯƠNG BỒ (ACORUS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 104-110. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Đức Thịnh, Lê Văn Vàng, , Lê Kỳ Ân. 2013. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO VIỆC ÁP DỤNG BẪY PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA NGÀI SÂU ĐỤC VỎ TRÁI BƯỞI, PRAYS ENDOCARPA MEYRICK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 130-136. (Đã xuất bản)
38.  Huỳnh Phước Mẫn, Lê Văn Vàng, Phan Thị Hồng Thúy. 2012. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ONG KÉN VÀNG, MICROPLITIS MANILAE ASH. (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) KÝ SINH TRÊN SÂU ĂN TẠP (SPODOPTERA LITURA FAB.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 47-53. (Đã xuất bản)
39.  Lê Văn Vàng. 2012. TỔNG HỢP …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 168. (Đã xuất bản)
40.  Huỳnh Thị Ngọc Linh, Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng, , Nguyễn Thị Huyền Trang. 2012. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO VIỆC ÁP DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FAB., TRÊN ĐỒNG RUỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 54-61. (Đã xuất bản)
41.  Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng, . 2012. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP DẪN NGOÀI ĐỒNG CỦA PHEROMONE GIỚI TÍNH SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FAB.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 116-123. (Đã xuất bản)
42.  Lê Văn Vàng. 2012. PHEROMON GIỚI TÍNH CỦA SÂU ĐỤC TRÁI …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 174. (Đã xuất bản)
43.  Lê Văn Vàng, , Trần Anh Tuấn, Lý Thanh Tùng. 2011. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC THÂN KHOAI LANG (OMPHISA ANASTOMOSALIS GUENÉE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 77-83. (Đã xuất bản)
44.  Phạm Kim Sơn, , HUYNH THI NGOC LINH, Lê Văn Vàng. 2011. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN TRÊN SÙNG KHOAI LANG (BỌ HÀ) CYLAS FORMICARIUS FABRICIUS TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
45.  Châu Nguyễn Quốc Khánh, LE KY AN, Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng. 2011. KHẢO SÁT DIỄN BIẾN QUẦN THỂ VÀ PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI BƯỞI BẰNG BẪY PHEROMONE GIỚI TÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
46.  Lê Văn Vàng, , Phạm Kim Sơn. 2011. PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA BƯỚM SÂU ĐỤC VỎ …. Côn trùng học. 7. 728. (Đã xuất bản)
47.  Châu Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng, Trương Thị Mỹ Lộc. 2009. KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ CỦA BƯỚM SÂU VẼ BÙA (PHYLLOCNISTIS CITRELLA STAINTON) BẰNG BẪY PHEROMONE GIỚI TÍNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 80-87. (Đã xuất bản)
48.  Lê Văn Vàng, Nguyễn Đức Độ, Phạm Kim Sơn, Nguyễn Trọng Nhâm, Lăng Cảnh Phú. 2008. TỔNG HỢP (7Z) – 7 – TETRADECENAL, PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA BƯỚM SÂU ĐỤC VỎ TRÁI BƯỞI PRAYS CITRI MILLIÈRE (LEPIDOTERA: YPONOMEUTIDAE). Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử. . (Đã xuất bản)
49.  Lê Văn Vàng, Nguyễn Đức Độ, Tetsu Ando. 2007. ĐÁP ỨNG ĐIỆN SINH LÝ VỚI PHEROMONE LY TRÍCH VÀ NHỮNG HỢP CHẤT LIÊN QUAN CỦA BƯỚM SÂU ĐỤC GÂN LÁ NHÃN CONOPOMORPHA LITCHIELLA BRADLEY (LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 77-84. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Văn Vàng