BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM KHANG Giới tính: Nữ
Email: ntkkhang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Di truyền và nhân giống động vật nuôi 
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi; 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giáo trình di truyền học động vật
dành cho Đại học
Trường Đại học Cần Thơ 2008   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hồ Thiệu Khôi, Kohei Homma, Jun Takanari, Hanako Bai, Manabu Kawahara, Nguyễn Thị Kim Khang, Masashi Takahashi. 2021. A STANDARDIZED EXTRACT OF ASPARAGUS OFFICINALIS STEM IMPROVES HSP70-MEDIATED REDOX BALANCE AND CELL FUNCTIONS IN BOVINE CUMULUS-GRANULOSA CELLS. Scientific Reports. 11. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, nguyen ai sang. 2020. EFFECTS OF SUPPLEMENTAL DIETARY DRIED ORANGE PEEL POWDER ON PERFORMANCE OF CROSSBRED NOI PULLETS. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 8. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Khang, nguyen thi hong nhan, nguyen thi cam huong, le hoang khang. 2020. EFFECTS OF SUPPLEMENTAL DIETARY LEMON GRASS AND CINNAMON POWDERS ON GROWTH PERFORMANCE AND CARCASS TRAITS OF COBB500 BROILER CHICKENS. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 8. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, nguyen thi hong nhan, nguyen minh khang, to hong phat, nguyen thi minh thu. 2020. EFFECTS OF CURCUMIN AND CINNAMON POWDERS ON GROWTH PERFORMANCE, LAYING REPRODUCTION AND EGG QUALITY OF JAPANESE QUAIL. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 8. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Takeshi Shimogigri, Kataro Kawabe, Shin Okamoto, Nguyen Tuyet Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. GROWTH PERFORMANCE AND MORPHOLOGY OF IN 28-84 DAY-OLD VIETNAMESE LOCAL NOI CHICKEN. Biotechnology in Animal Husbandry. 35(3). 301-310. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Trần Nhân. 2018. EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF MOMORDICA COCHINCHINENSIS SPRENG PULP (MCP) ON EGG PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF ISA BROWN LAYING HENS. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 38-42. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thanh Sang, Lê Thanh Phương. 2016. EFFECT OF PHASE-FEEDING ON NITROGEN EXCRETION AND CARCASS YIELD OF COBB500 BROILER CHICKENS. KHKT Chăn nuôi. 209. 44-48. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2015. POLYMOPHISMS IN CANDIDATE GENES ASSOCIATED WITH ECONOMIC TRAITS IN VIETNAMESE TAU VANG CHICKEN. The 4th International Conference on Biotechnology and Bioengineering (ICBB2015). . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, NGUYEN TUAN KIỆT, HUYNH THỊ THU AN, TRAN ANH NGỌC, Nguyễn Thị Hồng Nhân. 2020. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG VITAMIN E TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ MÁI NÒI LAI. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 10. 48-52. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, nguyen thi hong nhan, nguyen thanh tu. 2020. ẢNH HƯỞNG BỘT NGHỆ (CURCUMA LONGA L) TRONG KHẨU PHẦN LÊN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ MÁI NÒI LAI. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. tháng 9. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, PHAM HUYNH THU AN. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN XANH VÀ THỨC ĂN HỖN HỢP KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA DẾ THÁI (GRYLLUS BIMACULATUS). TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 3. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Khang, LE GIA LINH, Trương Văn Phước. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BỘT SẢ (CYMBOPOGON CITRATUS) KẾT HỢP BỘT QUẾ (CINNAMOMUM VERUM) LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. THÁNG 3. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, pham quoc toan, phan nhan. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TRỐNG NÒI LAI. KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI. tháng 12. 46-50. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, Đỗ Nguyễn Hương Thảo, Thạch Chí Thanh. 2019. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG KẾT HỢP BỘT NGHỆ (CURCUMA LONGA L.) VỚI BETA-GLUCAN TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC. . 91-95. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Thiết, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Lưu Huỳnh Anh, Lý Thị Thu Lan. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU LÊN TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT CỦA CÚT NHẬT BẢN. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 252. 55-60. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Vũ Thị Tiến, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyen Tuyet Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PROBAC LÊN MỘT SỐ CHIỀU ĐO CƠ THỂ Ở GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-63 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 251. 54-59. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Ngô Thị Minh Sương, nguyễn thị phương ngọc. 2019. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CHẤT BÉO LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ CỦA GÀ MÁI ĂN KHẨU PHẦN BỔ SUNG BỘT SẢ VÀ QUẾ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC. . 391-396. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Khang, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC. 2019. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CHẤT BÉO LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ CỦA GÀ MÁI ĂN KHẨU PHẦN BỔ SUNG BỘT SẢ VÀ QUẾ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC. . 391-396. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Ngô Thị Minh Sương, Đỗ Nguyễn Hương Thảo, Thạch Chí Thanh. 2019. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG KẾT HỢP BỘT NGHỆ (CURCUMA LONGA L.) VỚI BETA-GLUCAN TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC. . 91-95. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa, Đỗ Hoàng Huy. 2019. EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF TANGERINE PEEL POWDER (TPP) ON THE GROWTH PERFORMANCE OF COBB 500 BROILERS. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 247. 39-43. (Đã xuất bản)
13.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Klaus Wimmers, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2018. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN THE PROMOTER REGION OF PORCINE C7 COMPLEMENT COMPONENT. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 2-9. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Hữu Trí. 2018. EFFECTS OF CORIANDER SEED POWDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) SUPPLEMENT ON THE GROWTH PERFOMANCE OF COBB500 BROILERS. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 38-42. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Ngọc Lựa, Nguyễn Thị Kim Khang. 2018. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 239. 88-93. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Thảo Nguyên, Phan Thị Trúc Giang, Trương Văn Phước, Nguyễn Huy Tưởng. 2018. NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT GÀ ÁC MÁI QUA CÁC THÁNG TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 229. 11-17. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Hồng Nhân, Phạm Ngọc Du, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Lý Thị Thu Lan. 2018. EFFECTS OF LAYER AGE AND EGG WEIGHT ON EGG QUALITY TRAITS OF JAPANESE QUAILS (COTURNIX COTURNIX JAPONICA). The Journal of Animal and Plant Sciences. Volume 28, No. (4),. 978-980. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Văn Phước, Trương Văn Phước. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG BỘT TIỂU HỒI LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA BROWN. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 233. 39-44. (Đã xuất bản)
19.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Phan Thị Trúc Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐA HÌNH DI TRUYỀN A867C CỦA GEN IGF1 LIÊN KẾT VỚI CÁC TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. KHKT Chăn nuôi. 227. 1-8. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Thị Hiệp, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Kim Khang, Trương Văn Phước. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU CÁ HỒI, VITAMIN E, SELEN TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, THÀNH PHẦN AXIT BÉO VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRỨNG GÀ ÁC. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 227. 34-41. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2017. EFFECT OF LEMON GRASS POWDER AS PHYTO-ADDITIVE ON EGG PRODUCTION AND QUALITY OF HISEX BROWN PULLETS. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 223. 29-32. (Đã xuất bản)
22.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐA HÌNH DI TRUYỀN A2044G GEN GHSR LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 78. 53-59. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Thị Hiệp, Nguyễn Thị Kim Khang. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG SELENIUM YEAST VÀ VITAMIN E LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ HISEX BROWN. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 227. 53-58. (Đã xuất bản)
24.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐỘT BIẾN A2044G TRÊN GEN GHSR KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 75. 68-73. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Trần The. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG Ở GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 214. 35-41. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Việt Fal. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT HỒI ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB500. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. tháng 11. 133-138. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Đoàn Thị Quế Minh, Trương Thị Thanh Nguyên. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT SẢ LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB 500. KHKT Chăn nuôi. 212. 69-75. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa, Sơn Ngọc Thái. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM HISEX BROWN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 120-124. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Ngọc Du, Lê Nguyễn Duy Phước, Trịnh Hoàng Hải Đăng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Ở GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 207. 23-29. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Trần Hoàng Nhân. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT GỪNG LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ CÔNG NGHIỆP. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 213. 31-36. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Công Danh, Châu Thanh Vũ. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG YUCCA SCHIDIGERA VÀ PROBIOTICS LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ NÒI. KHKT Chăn nuôi. 213. 36-40. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Thị Hoa, Châu Thị Diễm Tuyết, Trần Thị Nhớ, Châu Thanh Vũ. 2016. ẢNH HƯỞNG ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN DRD2 VÀ IGF-I TRÊN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ NÒI. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 203. 2-7. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG BỘT YUCCA SCHIDIGERA LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ THÂN THỊT CỦA GÀ COBB500. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 6. 67-74. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô Thị Minh Sương, Phan Thị Thúy Duy, Lê Thanh Phương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BỘT GỪNG VÀO THỨC ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 12. 32-39. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG BỘT HÚNG QUẾ LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB500. Khoa học Chăn nuôi. 6. 60-67. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Kim Khang, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Tú. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT QUẾ BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Ở GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 12. 39-47. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Chí Linh, Hứa Trường Duy, Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. ẢNH HƢỞNG CỦA BỔ SUNG BỘT GỪNG VÀ KẾT HỢP VỚI BỘT TỎI LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƢỞNG CỦA GÀ COBB 500. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 284-290. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Đào Ngân Khoa, Lê Thanh Phương. 2014. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA VÀ VITAMIN E LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ HISEX BROWN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. số 12. 148-153. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2014. HIỆU QUẢ CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG VITAMIN E LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. Số 4. 66-71. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Văn Hận, Lê Thanh Phương, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C VÀ E LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ CON HẬU BỊ GIỐNG HISEX BROWN. Khoa h??c kỹ thuật Chăn nuôi. Số 4. 59-66. (Đã xuất bản)
41.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GEN INSULIN C1549T LÊN NĂNG SUẤT QUÀY THỊT GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 115-122. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Ngô Thanh Sang, Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN E TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA BROWN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 145-150. (Đã xuất bản)
43.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Lê Thị Mến. 2014. ĐA HÌNH T3737C CỦA GEN INSULIN LÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG THÂN THỊT GIỐNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. Số 4. 12-19. (Đã xuất bản)
44.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Anh. 2014. ẢNH HƯỞNG ĐA HÌNH DI TRUYỀN GIEN HORMON SINH TRƯỞNG LÊN TIÊU THỤ THỨC ĂN VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 123-127. (Đã xuất bản)
45.  Lý Thị Thu Lan, Bùi Xuân Mến, Nguyễn Thị Kim Khang. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN VÀ NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA VỊT THỊT. Chăn nuôi. 167. 35. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA HÌNH GEN GH VỚI CÁC TÍNH TRẠNG THÂN THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 874. (Đã xuất bản)
47.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thị Kim Khang. 2013. ĐỘT BIẾN A738G TRÊN GEN IGFBP2 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Chăn nuôi. 2. 11. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2013. ỨNG DỤNG VỀ GEN DINH DƯỠNG Ở GIA CẦM. Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013. 1. 27. (Đã xuất bản)
49.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Võ An Khương, Kha Thanh Sơn. 2013. NĂNG SUẤT THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 206. 44. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2013. ỨNG DỤNG VỀ GEN ODINH DƯỠNG Ở GIA CẦM. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 27. (Đã xuất bản)
51.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, NGUYEN THI DIEU THUY. 2013. ĐA HÌNH DNA CỦA MỘT SỐ GEN GÀ NUÔI VIỆT NAM. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 879. (Đã xuất bản)
52.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. ĐA DẠNG GEN IGFBP2 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT THỊCH Ở GÀ TÀU VÀNG. CAAB 2012. 1. 14. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. HIỆU QUẢ CÁC KHẨU PHẦN ĂN THEO CÁC GIAI ĐOẠN NUÔI LÊN …. KHKT Chăn nuôi. 7. 11. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thị Kim Khang, LAM PHUC HAI, Võ Công Thành, Võ Văn Sơn. 2012. THĂM DÒ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁC GIỐNG GÀ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG ĐIỆN DI SDS-PAGE.  Di truyền học và Ứng dụng. . (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Thị Kim Khang, HO THUY HANG, Trương Văn Phước, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KẾT HỢP GIỮA DẦU THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN.  KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C VÀ E LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG …. KHKT Chăn nuôi. 5. 13. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA VITAMIN C VÀ E …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 254. (Đã xuất bản)
58.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. MỐI QUAN HỆ ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN IGFBP2 VỚI CÁC TÍNH TRẠNG VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC THỊCH GÀ TÀU VÀNG. CAAB 2012. 1. 23. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Thanh Phương, DANG THI BICH VAN, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHẨU PHẦN BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA GÀ HISEX BROWN. KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thị Kim Khang, Trương Văn Phước, TO HOANG PHAT, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI VÀ CHẾ ĐỘ ĂN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA G ISA BROWN 6-11 TUẦN TUỔI. Khoa Học Kỹ thuật Chăn nuôi. . (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Thị Kim Khang, Võ Văn Sơn, Nguyễn Văn Đạo. 2009. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 176-182. (Đã xuất bản)