BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THỊ THÚY HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: ltthuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học chính trị 
Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
Nghiên cứu tôn giáo 
Khoa học chính trị khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế
Đại học Cần Thơ 2021   X
2 Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thị Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Quy. 2021. VẬN DỤNG CÁC QUAN ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY. Hội thảo khoa học - Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, Địa điểm: Hội trường 2, lầu 6, Nhà điều hành; Thời gian: 8 giờ ngày 16/1. . 300-3004. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Thúy Hương. 2019. TUYÊN TRUYỀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN. Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. 1. 70-75. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thị Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Quy. 2019. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC. Ban tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. 1. 270-274. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Thúy Hương. 2018. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Đổi mới nôi dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễnj. 1. 418-423. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Thúy Hương, Bùi Hoàng Tân. 2018. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRƯỚC TÁC ĐỘNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. 180. 1-3 và 28. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thị Thúy Hương. 2018. VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. 1. 209-212. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Ngọc Quy, Lê Thị Thúy Hương, Nguyễn Tiến Dũng. 2018. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC LẦN THỨ TƯ ĐẾN QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, 8h 16/11/2018, tại Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ. Trường Đại học Cần Thơ. 129-135. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Thúy Hương, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2017. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG 4 MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Đại học Cần Thơ. 1. 345-352. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thị Thúy Hương. 2017. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG 7 MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Đại học Cần Thơ. 1. 362-366. (Đã xuất bản)