BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ NHƯ TUYẾN Giới tính: Nữ
Email: ttntuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lịch sử Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và Cận đại
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Đan Thụy, Trần Thị Như Tuyến. 2021. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY. Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, 12/2021, trường Đại học Cần Thơ. . 125-133. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Nhân, Trần Thị Như Tuyến, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh. 2020. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG AUGUSTE COMTE. Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt 11/2020. 318-322. (Đã xuất bản)
3.  Phan Thị Phương Anh, Trần Thị Như Tuyến. 2017. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 13-19. (Đã xuất bản)
4.  Phan Thị Phương Anh, Trần Thị Như Tuyến. 2016. XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 130-134. (Đã xuất bản)