BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LINH Giới tính: Nữ
Email: nklinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học chính trị 
Triết học 
Đạo đức học (trừ các vấn đề đạo đức học liên quan đến từng ngành cụ thể) 
Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Khánh Linh. 2019. AN EVALUATION FEMALE HUMAN RESOURCE IN PUBLIC ADMINISTRATION WITH STUDY CASE IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 101-111. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Khánh Phương. 2015. VAI TRÒ CỦA THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 03(53). 39-42. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Khánh Phương. 2015. VAI TRÒ CỦA THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 03(53). 30-42. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. HUYỆN VĨNH THẠNH (CẦN THƠ): COI TRỌNG CÔNG TÁC DÂN VẬN, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG QUẦN CHÚNG THEO ĐẠO THIÊN CHÚA GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ. Công an nhân dân. Số 08. 45-47. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. KHÁI QUÁT MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Kỷ YếU HộI THảO KHOA HọC. Số 12. 48-54. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. HIỆU QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 163 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Ở CẦN THƠ. Tạp chí Cộng sản. Số 11. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học và công nghệ Cần Thơ. Số 03. 19-24. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BĂNG XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. Số 03. 19-23. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Khánh Linh. 2014. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ. Số 03. 19-24. (Đã xuất bản)