BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI THỊ MỸ HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: btmhuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật hôn nhân và gia đình
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Chí Hiếu, Bùi Thị Mỹ Hương, Nguyễn Anh Thư. 2023. RIGHTS OF DEFENCE OF COMMERCIAL LEGAL PERSONS CRIMINALLY CHARGED UNDER THE VIETNAM PENAL PROCEDURE LAW. Journal of Namibian Studies. 35. 809-829. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phan Khôi, Bùi Thị Mỹ Hương. 2022. CHOICE-OF-LAW PRINCIPLES IN INHERITANCE RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENT(S) UNDER VIETNAMESE PRIVATE INTERNATIONAL LAW. Indonesia Law Review. 12. 56-69. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Phan Khôi, Bùi Thị Mỹ Hương. 2022. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. Nhà nước và Pháp Luật. 5. 63. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Thị Mỹ Hương, Nguyễn Huỳnh Anh. 2021. QUAN HỆ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI- KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Công thương. 5. 53-56. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Huỳnh Anh, Bùi Thị Mỹ Hương. 2019. QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN. Tạp chí Công Thương. 11. 10-13. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Huỳnh Anh, Bùi Thị Mỹ Hương. 2019. CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công Thương. 9. 17-21. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Bùi Thị Mỹ Hương