BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Giới tính: Nữ
Email: ntntuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
2 Bảo đảm nghĩa vụ
978-604-965-119-9   X
3 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
978-604-965-118-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. 438. 44-48. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP. Phát triển khoa học và công nghệ-Kinh tế,Luật và Quản lý. 5. 1780-1787. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2019. BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC- THỰC TIỄN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Công thương. 12. 8-12. (Đã xuất bản)
4.  Tăng Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2018. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP. Tạp chí Công Thương. 10. 61-66. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2018. GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ TRONG VIỆC SAO CHÉP VÀ TRÍCH DẪN TÁC PHẨM DƯỚI GÓC NHÌN LUẬT SO SÁNH. Tạp chí Công Thương. 10. 28-33. (Đã xuất bản)