BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Giới tính: Nữ
Email: ntntuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao ý thức pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong Trường Đại học Cần Thơ hiện nay 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
2 Bảo đảm nghĩa vụ
978-604-965-119-9   X
3 Luật trách nhiệm dân sự
  X
4 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
978-604-965-118-2   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2022. PROVISIONS ON THE RIGHTS TO COPY, DISTRIBUTE, AND COMMUNICATE WORKS UNDER THE LAW ON COPYRIGHT IN VIETNAM AND ORIENTATION FOR COMPLETING. European Journal of Scientific Research. 161. 16-26. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phan Trung Hiền. 2023. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ QUY TẮC TRÍCH DẪN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý Việt Nam. 02. 88-101. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Lâm Bá Khánh Toàn, Lê Thị Xuân An. 2023. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG. Giáo dục và xã hội. 208. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Phan Khôi. 2023. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET. Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam. Khoa Luật-Trường Đại học Đà Lạt. 287-300. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP. Phát triển khoa học và công nghệ-Kinh tế,Luật và Quản lý. 5. 1780-1787. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Trong: Phan Trung Hiền. 216-223. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. 438. 44-48. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2019. BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC- THỰC TIỄN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Công thương. 12. 8-12. (Đã xuất bản)
8.  Tăng Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2018. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP. Tạp chí Công Thương. 10. 61-66. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2018. GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ TRONG VIỆC SAO CHÉP VÀ TRÍCH DẪN TÁC PHẨM DƯỚI GÓC NHÌN LUẬT SO SÁNH. Tạp chí Công Thương. 10. 28-33. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền