BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU Giới tính: Nam
Email: nchieu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Pháp luật Việt Nam về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong giải quyết vụ án hình sự 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật tố tụng hình sự 1
  X
2 Luật tố tụng hình sự 2
  X
3 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng hình sự Việt Nam
  X
4 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
5 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Chí Hiếu, Bùi Thị Mỹ Hương, Nguyễn Anh Thư. 2023. RIGHTS OF DEFENCE OF COMMERCIAL LEGAL PERSONS CRIMINALLY CHARGED UNDER THE VIETNAM PENAL PROCEDURE LAW. Journal of Namibian Studies. 35. 809-829. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Hiếu, Cao Thanh Thùy. 2022. CHALLENGES IN SPEAKING ENGLISH IN ASEAN. Journal of Positive Psychology & Wellbeing. 6,. 1622 – 1630. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Chí Hiếu, Trần Thị Cẩm Tú. 2021. PROVISIONS ON CASES OF THE DEFENSE COUNSEL APPOINTMENT IN VIETNAM AND ORIENTATION FOR PERFECTION. European Journal of Social Sciences. 63. 6-16. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Chí Hiếu. 2021. FILING OF CRIMINAL CHARGES AS PER CRIME VICTIMS’ PETITIONS IN THE VIETNAMESE CRIMINAL PROCEDURE LAW. European Journal of Social Sciences. 62. 141-150. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Chí Hiếu, Trần Văn Toán. 2023. XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI BÁN DÂM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI. Tòa án nhân dân. 2. 16 - 20. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Hiếu, Trần Hồng Ca, Ngụy Ngọc Anh. 2023. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM. Giáo dục và xã hội. 204. 127-132. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Chí Hiếu, Phạm Khánh Đoan. 2023. VỀ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HỎI CUNG BỊ CAN. Kiểm sát. 23. 37 - 41. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Chí Hiếu, Bào Anh Duy. 2023. SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI CHỨNG KIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ. Tòa án nhân dân. 20. 42 - 46. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Chí Hiếu. 2022. BÀN VỀ QUY ĐỊNH NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG DI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Nhà nước và pháp luật. 414. 53-60. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Trúc Giang, Nguyễn Chí Hiếu. 2022. MỐI QUAN HỆ GIỮA DẪN ĐỘ VÀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA CON NGƯỜI Ở CHÂU ÂU - KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Nhân lực Khoa học xã hội. 2. 46-53. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Chí Hiếu, Phan Hoàng Phúc, Đặng Văn Vũ Lâm. 2022. CÁC TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH NGƯỜI BÀO CHỮA CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM. Công Thương. 5. 50 - 55. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Chí Hiếu. 2021. VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhà nước và pháp luật. 398. 30-37. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Văn Tròn. 2021. BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN THỐNG KÊ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 182-197. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Chí Hiếu. 2019. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 78-85. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Chí Hiếu. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. Nghiên cứu lập pháp. sô 06 (310)/kỳ 2. 52 - 56. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Chí Hiếu. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. Nghiên cứu lập pháp. 2. 52-56. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Thanh Dân, Nguyễn Chí Hiếu. 2013. THEO DÕI VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA TP CẦN THƠ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 449. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Tội phạm học 
Hình phạt học (khoa học về hình phạt) 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Chí Hiếu