BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU Giới tính: Nam
Email: nchieu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Tội phạm học 
Hình phạt học (khoa học về hình phạt) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật tố tụng hình sự 1
  X
2 Luật tố tụng hình sự 2
  X
3 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
4 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Chí Hiếu. 2021. FILING OF CRIMINAL CHARGES AS PER CRIME VICTIMS’ PETITIONS IN THE VIETNAMESE CRIMINAL PROCEDURE LAW. European Journal of Social Sciences. 62. 141-150. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Hiếu, Trần Thị Cẩm Tú. 2021. PROVISIONS ON CASES OF THE DEFENSE COUNSEL APPOINTMENT IN VIETNAM AND ORIENTATION FOR PERFECTION. European Journal of Social Sciences. 63. 6-16. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Chí Hiếu. 2021. VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhà nước và pháp luật. 398. 30-37. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Văn Tròn. 2021. BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN THỐNG KÊ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 182-197. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Chí Hiếu. 2019. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 78-85. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Chí Hiếu. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. Nghiên cứu lập pháp. sô 06 (310)/kỳ 2. 52 - 56. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Chí Hiếu. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. Nghiên cứu lập pháp. 2. 52-56. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Thanh Dân, Nguyễn Chí Hiếu. 2013. THEO DÕI VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA TP CẦN THƠ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 449. (Đã xuất bản)