BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI Giới tính: Nữ
Email: tuyetmai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Thị Tuyết Mai, Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Tho, Pham Tan Hung. 2018. GEOMETRY AND BONDING OF SMALL BINARY BORON-ALUMINUM CLUSTERS BNALN(N = 1–7): ELECTRON DONATION AND INTERLOCKING AROMATICIT. Chemical Physics Letters. 714. 87-93. (Đã xuất bản)
2.  Pham Tan Hung, Đặng Thị Tuyết Mai, Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Tho, Duong Van Long. 2018. B3@SI12+: STRONG STABILIZING EFFECTS OF A TRIATOMIC CYCLIC BORON UNIT ON TUBULAR SILICON CLUSTERS.. Physical Chemistry Chemical Physics. 20. 7588-7592. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Thị Tuyết Mai, Long Van Duong, Truong Ba Tai, Minh Tho Nguyen. 2016. ELECTRONIC STRUCTURE AND THERMOCHEMICAL PARAMETERS OF THE SILICONDOPED BORON CLUSTERS BNSI, WITH N = 8−14, AND THEIR ANIONS. The Journal of Physical Chemistry A. 120. 3623-3633. (Đã xuất bản)
4.  Truong Ba Tai, Đặng Thị Tuyết Mai, Hung Tan Pham, Long Van Duong, Minh Tho Nguyen. 2014. A DISK-AROMATIC BOWL CLUSTER B30: TOWARD FORMATION OF BORON BUCKYBALLS. Chemical Communication. 50. 1558-1560. (Đã xuất bản)