BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM QUỐC NHIÊN Giới tính: Nam
Email: pqnhien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Đạt, Phạm Quốc Nhiên, Phạm Quốc Nhiên, Đinh Công Tín. 2013. BIODIESEL PRODUCTION FROM LINSSED OIL. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 127. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Ngô Kim Liên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Quốc Nhiên, Quách Quang Huy, Lê Văn Thức, Huỳnh Hữu Trí. 2012. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 105-113. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Quốc Nhiên, Đỗ Mạnh Huy, Nguyễn Thị Dung. 2011. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỦA RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA FENTON DỊ THỂ PHENOL PHẦN I - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA CÁC RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT. Tạp chí Hóa học. 49. 100-103. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Quốc Nhiên, Đỗ Mạnh Huy, Nguyễn Thị Dung. 2009. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG RÂY PHÂN TỬ FEALPO-5. Tạp chí Hóa học. 47. 280-285. (Đã xuất bản)