BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM BÍCH NHƯ Giới tính: Nữ
Email: pbnhu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Toán học cơ bản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quy hoạch tuyến tính
  X
2 Toán rời rạc - Toán Ứng dụng
978-604-919-052-0.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Bích Như, Phan Hoàng Chơn. 2020. THE COHOMOLOGY OF THE STEENROD ALGEBRA AND THE MOD P LANNES-ZARATI HOMOMORPHISM. Journal of Algebra. 556. 656-695. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Bích Như. 2020. ON BEHAVIOR OF THE SIXTH LANNES-ZARATI HOMOMORPHISM. East - West Journal of Mathematics. 22. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Phan Hoàng Chơn, Phạm Bích Như. 2019. ON THE MOD P LANNES-ZARATI HOMOMORPHISM. Journal of algebra. 537. 316-342. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Phạm Bích Như, Trần Thị Thiện. 2019. TỐC ĐỘ HỘI TỤ TRONG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH MARKOV. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 50-55. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Phạm Bích Như, Nguyễn Văn Pha. 2018. MỜ HÓA CHUỖI THỜI GIAN DỰA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 72-80. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Bích Như. 2018. XÂY DỰNG ẢNH CỦA ĐỒNG CẤU CHUYỂN SINGER HẠNG 3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 66-71. (Đã xuất bản)