BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM HOÀNG CHƯƠNG Giới tính: Nam
Email: lhchuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xác suất nâng cao
978-604-919-789-5   X
2 Xác suất thống kê - Toán TK
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Hoàng Chương, Lê Thị Mỹ Xuân, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Nguyễn Thúy Vân. 2019. LAW OF LARGE NUMBER FOR ONE DIMENSIONAL MARKOV PROCESS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 95-99. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoàng Chương, Jerome Depauw. 2016. EINSTEIN RELATION FOR REVERSIBLE RANDOM WALKS IN RANDOM ENVIRONMENT ON Z. Stochastic Processes and their Applications. 126. 983-996. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Hoàng Chương. 2014. A QUENCHED CENTRAL LIMIT THEOREM FOR REVERSIBLE RANDOM WALKS IN RANDOM ENVIRONMENT ON Z. Journal of Applied Probability. 51. 1051-1064. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, Trần Thị Thiện. 2021. LUẬT SỐ LỚN CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 26-29. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoàng Chương, Lê Hoài Nhân, Dương Thị Bé Ba, Trần Thị Thiện. 2019. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 37-41. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Phạm Bích Như, Trần Thị Thiện. 2019. TỐC ĐỘ HỘI TỤ TRONG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH MARKOV. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 50-55. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Bé Ba. 2017. TỐC ĐỘ HỘI TỤ TRONG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRONG MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 73-78. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Lê Nguyễn Thúy Vân. 2017. LUẬT SỐ LỚN CHO BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 17-21. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Hoàng Chương, Chế Ngọc Hà. 2013. ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH MARTINGALE VÀ ỨNG DỤNG VÀO XÍCH MARKOV XUẤT PHÁT TẠI MỘT ĐIỂM. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 11. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Hoàng Chương, Dương Tiến Dũng. 2013. TỔNG QUÁT ĐỊNH LÍ ERGODIC CỦA BIRKHOFF VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGẪU NHIÊN. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 28. (Đã xuất bản)