BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ
Email: thuthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thụât nuôi hải sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu lựa chọn mô hình nuôi một số loài hàu bản địa ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2010-16-183; Nghiên cứu chu kỳ sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống hàu rừng đước (Crassostrea sp) 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Thử nghiệm nuôi thương phẩm tu hài (Lutralia philippinarum) tại vùng ven biển, đảo tỉnh Kiên Giang 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Sinh học biển
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
3 Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm
  X
4 Sinh học biển
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Ngô Thị Thu Thảo, Patrick Sorgeloos. 2020. PROMOTING COASTAL AQUACULTURE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND SALTWATER INTRUSION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 6/2020. 19-26. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2019. EFFECTS OF CALCIUM LEVELS IN ARTIFICIAL PELLET FEED ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF BLACK APPLE SNAILS (PILA POLITA). Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS). 02. 387-396. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Thị Thu Thảo. 2019. EVALUATING THE EFFECTS OF SINGLE CELL DETRITUS FROM RED SEAWEED (GRACILLARIA TENUISTIPITATA) AND GUTWEED (ENTEROMORPHA SP.) ON GROWTH OF ARTEMIA FRANCISCANA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 78-86. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Danh Nhiệt. 2019. GROWTH AND SURVIVAL RATE OF MUD CLAM LARVAE (GELOINA SP.) IN RELATION TO REARING DENSITIES AND DIETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 89-96. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thị Thu Thảo, Hyun-Sung Yang, Kwang-Sik Choi. 2018. TEMPORAL VARIATION IN THE REPRODUCTIVE EFFORT AND TISSUE BIOCHEMICAL COMPOSITION IN MANILA CLAM, RUDITAPES PHILIPPINARUM FROM A SAND FLAT ON THE EAST COAST OF JEJU ISLAND KOREA. Ocean and Polar Research. Volume 40, Issue 1. 15-22. (Đã xuất bản)
6.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2018. EFFECTS OF PROTEIN LEVELS IN ARTIFICIAL PELLET FEED ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF BLACK APPLE SNAIL (PILA POLITA). International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 3. 20-26. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Yasuhiko Taki, Kwang-Sik Choi. 2018. SEASONAL CHANGES OF REPRODUCTIVE CYCLE AND PROXIMATE COMPOSITIONS IN CERITHIDEA OBTUSA FROM CA MAU MANGROVE FOREST, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue10. 561-569. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thị Thu Thảo, Đặng Thị Thúy An, Trần Thị Ngọc Hạnh. 2017. FLOCCULATION EFFICIENCY AND QUALITY OF FLOCCULATED ALGAE WITH CHITOSAN AT DIFFERENT PH VALUES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 65-73. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Hồng Ái. 2015. FLOCCULATION EFFICIENCY OF CHAETOCEROS ALGAE AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF CHITOSAN AND UTILIZATION FOR REARING BLOOD COCKLE (ANADARA GRANOSA). Feed and Feeding Management for Healthier Aquaculture and Profit, Cantho University, 20-23 October 2015. . 32. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần An Xuyên, Lê Thị Thu Anh. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT SUPPLEMENTS ON THE SURVIVAL RATE OF OTTER CLAM LUTRARIA RHYNCHAENA DURING TRANSPORTATION. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 483. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Thị Ngọc Hạnh. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT FLOCCULATED ALGAE ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF BLOOD COCKLE ANADARA GRANOSA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 482. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bảo Trang. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT SALINITIES ON THE DEVELOPMENT OF BACILLUS SUBTILIS IN THE CULTURE MEDIUM OF ARTEMIA FRANCISCANA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 483. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Nha Trang. 2015. EFFECTS OF DIFFERENT LIGHT CONDITIONS ON THE HATCHING RATE, GROWTH AND SURVIVAL OF BLACK APPLE SNAIL PILA POLITA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 482. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Thị Thu Thảo, Đặng Thị Thúy An. 2015. EFFECTS OF PH ON ALGAE FLOCCULATION OF CHITOSAN AND UTILIZATION TO FEED LARVAE OF SWEET SNAIL BABYLONIA ARAEOLATA. 5th IFS 2015, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia, 1-4 December 2015. . 279. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao My An, Lê Thị Thu Anh. 2015. EFFECTS OF GLUCOSE SUPPLEMENTATION DURING PRESERVATION OF JUVENILE BLOOD COCKLE ANADARA GRANOSA. World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015. . 773. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Hồng Ái. 2014. EFFECTS OF DIFFERENT FLOCCULATED ALGAE ON FILTRATION RATE, CONDITION INDEX AND SURVIVAL RATE OF BLOOD COCKLE ANADARA GRANOSA. IFS 2014, 4th International Fisheries Symposium, Địa điểm: Indonesia, Thời gian: 30-31 tháng 10 năm 2014. . 71. (Đã xuất bản)
17.  Ngô Thị Thu Thảo, Huỳnh Hàn Châu. 2014. EFFECT OF PH ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF MANGROVE SNAIL CERITHIDEA OBTUSA ORIGINAL FROM MANGROVE FOREST OF CAMAU PROVINCE. Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam, Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thời gian tổ chức: Ngày 3-5 tháng 4 năm 2014. . 81. (Đã xuất bản)
18.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ngoan. 2014. EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON CHAETOCEROS ALGAE AND ARTEMIA FRANCISCANA VINHCHAU. Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam, Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thời gian tổ chức: Ngày 3-5 tháng 4 năm 2014. . 71. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2020. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) PHÂN BỐ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 117-126. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2020. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU HÌNH THÁI TỔ TRỨNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC SINH SÂN ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 17. 925-934. (Đã xuất bản)
3.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 232-240. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Huỳnh Văn Rạng, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁC LOÀI BÀO NGƯ (HALIOTIS) TẠI QUẦN ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 168-174. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Lê Quang Nhã. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA ĐIỆP (GIỐNG CHLAMYS, HỌ PECTINIDAE) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 160-166. (Đã xuất bản)
6.  Ngô Thị Thu Thảo, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quang Nhã, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ MÙA VỤ SINH SẢN CỦA TÔM MŨ NI (THENUS ORIENTALIS) TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 207-217. (Đã xuất bản)
7.  Lý Văn Khánh, Hồ Huỳnh Hoa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thu Thảo, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁ LƯỠI TRÂU VẢY TO (CYNOGLOSSUS AREL) Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 218-223. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2020. BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THỊT ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA DESHAYES, 1830). Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông Nghiệp. 4. 1755-1765. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Trần Ngọc Hải, Trần Đắc Định. 2020. CHU KỲ SINH SẢN CỦA BÀO NGƯ BẦU DỤC (HALIOTIS OVINA GMELIN, 1791) PHÂN BỐ TẠI ĐẢO NAM DU, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 175-183. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thị Thu Thảo. 2020. SỬ DỤNG BỘT RONG BÚN (ENTEROMORPHA INTESTINALIS) LÊN MEN CÓ BỔ SUNG KHOÁNG ĐỂ NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 138-145. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Trần Cẩm Loan. 2019. SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HÀU CRASSOSTREA BELCHERI CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU ĐƯỢC NUÔI TRONG AO TÔM QUẢNG CANH TẠI TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 113-122. (Đã xuất bản)
12.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2019. KẾT QUẢ NUÔI VỖ ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CALCIUM KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 48-56. (Đã xuất bản)
13.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2019. TỶ LỆ GIỚI TÍNH ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA DESHAYES, 1830) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới. 19. 36-47. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Thị Thu Thảo. 2019. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT RONG BÚN LÊN MEN VỚI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TRONG ƯƠNG GIỐNG SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 06. 466-475. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Lê Quang Nhã, Nguyễn Nhựt Cường, Đặng Thái Duy, Danh Nhiệt. 2019. BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ CHU KỲ SINH SẢN CỦA VỌP NƯỚC LỢ GELOINA SP. PHÂN BỐ TẠI U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 56-64. (Đã xuất bản)
16.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2019. MỨC ĐỘ PHONG PHÚ VỀ MẬT ĐỘ VÀ SINH LƯỢNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 38-50. (Đã xuất bản)
17.  Hứa Thái Nhân, Ngô Thị Thu Thảo, Trương Quỳnh Như . 2019. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CẦU GAI ĐEN DIADEMA SETOSUM (LESKE, 1778). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 28-37. (Đã xuất bản)
18.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2019. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH SINH SẢN ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 05. 360-370. (Đã xuất bản)
19.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, Dương Minh Thùy. 2018. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HÀU CRASSOSTREA BELCHERI VÀ MÔ HÌNH NUÔI HÀU TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 92-100. (Đã xuất bản)
20.  Ngô Thị Thu Thảo, Bùi Nhựt Thành, Lê Văn Bình. 2018. KIỂU SỤC KHÍ VÀ NỀN ĐÁY TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 117-123. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Huỳnh Anh Huy , Lê Phước Trung. 2018. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ CHẤT LƯỢNG SCD (DẠNG TẾ BÀO ĐƠN) THU HOẠCH TỪ RONG BÚN (ENTEROMORPHA INTESTINALIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 161-168. (Đã xuất bản)
22.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN KẾT QUẢ ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 10/2018. 111-117. (Đã xuất bản)
23.  Võ Thị Kiều Diễm, Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trí Thanh, Lê Văn Bình. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 177-185. (Đã xuất bản)
24.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Danh Nhiệt, Nguyễn Xuân Niệm. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SINH SẢN CỦA VỌP GELOINA SP. CÓ NGUỒN GỐC TỪ U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 16 (3). 250-256. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Cẩm Loan. 2018. NUÔI THƯƠNG PHẨM HÀU CRASSOSTREA BELCHERI CÓ NGUỒN GIỐNG KHÁC NHAU TRONG KÊNH DẪN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 16(2). 123-131. (Đã xuất bản)
26.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo, Võ Thị Kiều Diễm. 2018. KẾT QUẢ NUÔI VỖ ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA DESHAYES, 1830) DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 16 (3). 241-249. (Đã xuất bản)
27.  Lê Văn Bình , Ngô Thị Thu Thảo. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ CHO ĂN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 65-71. (Đã xuất bản)
28.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ TỶ LỆ GIỚI TÍNH ĐẾN KẾT QUẢ NUÔI VỖ ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581). 7/2017. 101-111. (Đã xuất bản)
29.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2017. SỬ DỤNG KẾT HỢP THỨC ĂN XANH VÀ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐỂ NUÔI ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) TRONG GIAI LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 109-118. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2017. XÁC ĐỊNH NHU CẦU CANXI TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Tập 15, Số 10. 1339-1347. (Đã xuất bản)
31.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) NUÔI TRONG GIAI LƯỚI. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004). 15. 746-754. (Đã xuất bản)
32.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Huỳnh Anh Huy. 2017. NGHIÊN CỨU THU HOẠCH VÀ SỬ DỤNG SCD (SINGLE CELL DETRITUS) TỪ RONG CÂU (GRACILARIA TENUISTIPITATA) LÀM THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT ĂN LỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 91-99. (Đã xuất bản)
33.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CANXI VÀO THỨC ĂN TRONG QUÁ TRÌNH ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 70-77. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Chinh. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ỐC BƯƠU VÀNG (POMACEA CANALICULATA) ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 56-64. (Đã xuất bản)
35.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM MỨC ĐỘ ĐẠM TRONG THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẾCH THÁI LAN (RANA RUGULOSA) NUÔI TRONG GIAI LƯỚI. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13/2016. 106-113. (Đã xuất bản)
36.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Như Ý, Lê Văn Bình. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC ĐẾN HIỆU QUẢ SINH SẢN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 62-70. (Đã xuất bản)
37.  Ngô Thị Thu Thảo. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN KẾT QUẢ ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG PILA POLITA TRONG BỂ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 16/2016. 77-83. (Đã xuất bản)
38.  Ngô Thị Thu Thảo. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LẮNG VÀ CHẤT LƯỢNG TẢO CHAETOCEROS SP. ĐƯỢC LẮNG VỚI CÁC NỒNG ĐỘ CHITOSAN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 106-115. (Đã xuất bản)
39.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Võ Thị Kiều Diễm, Nguyễn Thị Phương. 2016. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI ARTEMIA Ở ĐỘ MẶN CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 101-111. (Đã xuất bản)
40.  Ngô Thị Thu Thảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN KẾT QUẢ NUÔI ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 86-93. (Đã xuất bản)
41.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Thị Thu Anh. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA GLUCOSE TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 81-87. (Đã xuất bản)
42.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bảo Trang. 2015. ẢNH HƯỞNG KẾT HỢP CỦA ĐỘ MẶN VÀ VIỆC BỔ SUNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 118-127. (Đã xuất bản)
43.  Ngô Thị Thu Thảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ THAY NƯỚC ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6/2015. 81-86. (Đã xuất bản)
44.  Ngô Thị Thu Thảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHO ĂN TẢO LẮNG BẰNG CÁC LOẠI CHẤT KHÁC NHAU ĐẾN KẾT QUẢ ƯƠNG GIỐNG SÒ HUYẾT ANADARA GRANOSA. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 15. 98-103. (Đã xuất bản)
45.  Ngô Thị Thu Thảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG ĐỂ ƯƠNG GIỐNG ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 40-46. (Đã xuất bản)
46.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Nha Trang. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG ĐẾN TỶ LỆ NỞ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 73-79. (Đã xuất bản)
47.  Lê Văn Bình , Ngô Thị Thu Thảo. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 83-91. (Đã xuất bản)
48.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ngoan. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANSISCANA VĨNH CHÂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 94-99. (Đã xuất bản)
49.  Ngô Thị Thu Thảo, Đặng Ánh Thi, Lê Văn Bình. 2014. NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN QUÁ TRÌNH NỞ TRỨNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 45-52. (Đã xuất bản)
50.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyến. 2014. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐẺ TRỨNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHUN NƯỚC ĐẾN QUÁ TRÌNH NỞ TRỨNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 91-96. (Đã xuất bản)
51.  Ngô Thị Thu Thảo, Phan Vũ Thuận. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA RONG CÂU (GRACILLARIA SP), RONG BẸ (LAMINARIA JAPONICA) VỚI THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CẦU GAI ĐEN (DIADEMA SETOSUM). Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững. ISBN-978-604-913-259-9. 493-497. (Đã xuất bản)
52.  Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Kiều Diễm. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG HÀU CRASSOSTREA SP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 236-244. (Đã xuất bản)
53.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Quang Nhã. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÀM LƯỢNG GLUCOSE ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 87-92. (Đã xuất bản)
54.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Kwang-Sik Choi. 2014. CHU KỲ SINH SẢN CỦA ỐC LEN CERITHIDEA OBTUSA PHÂN BỐ TẠI RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học Biển và Phát triển bền vững. ISBN-978-604-913-259-9. 203-210. (Đã xuất bản)
55.  Ngô Thị Thu Thảo. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC KHÁC NHAU ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO CHAETOCEROS MUELLERI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 127-133. (Đã xuất bản)
56.  Võ Minh Thế, Ngô Thị Thu Thảo. 2013. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT & HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) Ở KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU. Nông nghiệp & PTNT Số 5/2013. Trang 75-82. 5. 75. (Đã xuất bản)
57.  Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình, Lê Ngọc Việt. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA RAU XANH VÀ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG GIỐNG (PILA POLITA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 151-156. (Đã xuất bản)
58.  Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (PILA POLITA). Nông nghiệp & PTNT. Số 18/2013. Trang 84-90. 18. 84. (Đã xuất bản)
59.  Ngô Thị Thu Thảo, Lý Bích Thủy. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA TẢO CHAETOCEROS VÀ NANNOCHLOROPSIS LẮNG ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 130-135. (Đã xuất bản)
60.  LY BICH THUY , Ngô Thị Thu Thảo. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA TẢO ĐƯỢC LẮNG BẰNG CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG NGHÊU GIỐNG (MERETRIX LYRATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 19-26. (Đã xuất bản)
61.  Ngô Thị Thu Thảo, Mã Linh Tâm. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GLUCOSE VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 96-103. (Đã xuất bản)
62.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Tuấn Phong. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU RỪNG ĐƯỚC (CRASSOSTREA SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 100-107. (Đã xuất bản)
63.  Ngô Thị Thu Thảo, Lâm Thị Quang Mẫn. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN TỐC ĐỘ LỌC TẢO, CHỈ SỐ ĐỘ BÉO VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 265-271. (Đã xuất bản)
64.  Ngô Thị Thu Thảo, Võ Minh Thế, Đào Thị Mỹ Dung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 97-107. (Đã xuất bản)
65.  Ngô Thị Thu Thảo, Lâm Thị Quang Mẫn. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ THỜI GIAN PHƠI BÃI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 123-130. (Đã xuất bản)
66.  Ngô Thị Thu Thảo. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ THAY NƯỚC KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 18-25. (Đã xuất bản)
67.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần An Xuyên, Đào Phước Đại. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG CHẢY VÀ CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TU HÀI (LUTRARIA RHYNCHAENA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 144-152. (Đã xuất bản)
68.  Quách Kha Ly, Ngô Thị Thu Thảo. 2011. THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP (GELOINA COAXANS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 251-261. (Đã xuất bản)
69.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2011. THỬ NGHIỆM NUÔI KẾT HỢP ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA) VÀ SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) TRONG RỪNG NGẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 30-38. (Đã xuất bản)
70.  Ngô Thị Thu Thảo. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU (CRASSOSTREA SP) VÀ TÔM CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG NUÔI KẾT HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 211-221. (Đã xuất bản)
71.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA RONG CÂU (GRACILARIA TENUISTIPITATA) VÀ RONG SỤN (KAPAPHYCUS ALVAREZII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 100-107. (Đã xuất bản)
72.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, . 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN (KAPPAPHYCUS ALVAREZII) VỚI TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 100-110. (Đã xuất bản)
73.  Ngô Thị Thu Thảo, Phạm Thị Hồng Diễm. 2010. CHU KỲ SINH SẢN VÀ BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA HÀU (CRASSOSTREA SP.) PHÂN BỐ TẠI RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 40-50. (Đã xuất bản)
74.  Ngô Thị Thu Thảo. 2010. MỘT SỐ K‎Y SINH TRÙNG TRÊN HÀU CRASSOSTREA SP. VÀ VẸM MYTILUS SP. THU TẠI HÀ TIÊN – KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
75.  Ngô Thị Thu Thảo. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 180-188. (Đã xuất bản)
76.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, . 2009. THỬ NGHIỆM NUÔI THƯƠNG PHẨM ÔC HƯƠNG (BABYLONIA AREOLATA) BẰNG CÁC NGUỒN THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 218-227. (Đã xuất bản)
77.  Ngô Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Hải, Hứa Thái Nhân, . 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SÒ HUYẾT (ANADARA GRANOSA) NUÔI VỖ TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH - CÁ RÔ PHI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 255-263. (Đã xuất bản)
78.  Ngô Thị Thu Thảo, K. S. CHOI. 2008. SỰ LÂY NHIỄM PERKINSUS VÀ SÁN LÁ CARCARIA Ở NGHÊU MANILA (RUDITAPES PHILIPPINARUM). Tuyển tập báo cáo KH Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc. . (Đã xuất bản)