BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG Giới tính: Nữ
Email: dtmphuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu hấp phụ chitosan-biochar và ứng dụng xử lý Safranin O trong môi trường nước 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-biochar ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ trong dung dịch. 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 An toàn, sức khỏe và môi trường
  X
2 Khoa học môi trường và an toàn lao động
  X
3 Vật liệu môi trường
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, , Nguyễn Hữu Chiếm, Nigel K. Downes. 2022. REMOVAL OF ANIONS PO43- AND METHYL ORANGE USING FE-MODIFIED BIOCHAR DERIVED FROM RICE STRAW. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. Accepted. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Xuân Lộc, , , Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2022. CHITOSAN-MODIFIED BIOCHAR AND UNMODIFIED BIOCHAR FOR METHYL ORANGE: ADSORPTION CHARACTERISTICS AND MECHANISM EXPLORATION. Toxics. 10. 1-14. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. RICE STRAW BIOCHAR AND MAGNETIC RICE STRAW BIOCHAR FOR SAFRANIN O ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION. Water. 14. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Xuân Lộc, Trần Đức Thạnh, Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2022. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BIOCHAR PRODUCED FROM BIODEGRADABLE DOMESTIC SOLID WASTE AND SUGARCANE BAGASSE. International journal of recycling organic waste in agriculture. 11/2022. in press. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, , Nguyễn Xuân Lộc. 2022. PREPARING SHRIMP SHELL-DERIVED CHITOSAN WITH RICE HUSK-DERIVED BIOCHAR FOR EFFICIENT SAFRANIN O REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION. Journal of Ecological Engineering. Accepted. (Đã xuất bản)
6.  Pham Ngoc Thoa, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2019. STUDY ON ADSORPTION OF AMMONIUM ION FROM AQUEOUS SOLUTION BY BAMBOO BIOCHAR. Journal of Vietnamese Environment. Special issue 2019. 95-103. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Takayuki Miyanishi. 2019. EFFICIENCY OF DYE ADSORPTION BY BIOCHARS PRODUCED FROM RESIDUES OF TWO RICE VARIETIES, JAPANESE KOSHIHIKARI AND VIETNAMESE IR50404. Desalination and water treatment. 165. 333-351. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Takayuki Miyanishi, Nguyen Dat Phuong, Pham Ngoc Thoa, Takayuki Okayama, Ryota Kose. 2018. PROPERTIES OF BIOCHARS PREPARED FROM LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Bioresources. 13 (4). 7325-7344. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Taro Ueda, Takayuki Miyanishi, Takayuki Okayama, Ryota Kose. 2018. PROPERTIES AND POTENTIAL USE OF BIOCHARS FROM RESIDUES OF TWO RICE VARIETIES, JAPANESE KOSHIHIKARI AND VIETNAMESE IR50404. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2018. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Công Khánh, La Thịnh Phú, Mai Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Huỳnh Trang, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc. 2017. GREENHOUSE GASES EMISSION IN U MINH THUONG NATIONAL PARK, KIEN GIANG PROVINCE. Science and Technology. 55 (4C). 142-147. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Chí Tới, Trịnh Hoài Đức. 2016. ENERGY RECOVERY FROM ACTIVE SLUDGE OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 54(2A). 49 - 55. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIOCHAR BIẾN TÍNH CHITOSAN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 81-88. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Ánh Hồng. 2022. TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CÓ CHỨA CỐT SỢI NHỰA. Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIETGEO 2021). 1. 421 - 428. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Ngô Ngọc Phương Ngân, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. ỨNG DỤNG BIOCHAR-OXÍT SẮT TỪ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 19. 106-112. (Đã xuất bản)
4.  Pham Ngoc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đặng Thị Minh Thùy, Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA THAN SINH HỌC TỪ TRÀM. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 17. 129-136. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đặng Thị Minh Thùy, Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA PH, KHỐI LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỒNG ĐỘ NITRATE LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NITRATE CỦA THAN TRE TRONG NƯỚC THẢI BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 14-23. (Đã xuất bản)
6.  Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Pham Ngoc Thoa, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. SỰ HẤP PHỤ NITRAT CỦA THAN SINH HỌC SẢN XUẤT TỪ TRẤU (O. SATIVA L., OM5451). Hue University Journal of Science: Natural Science. 130. 31-39. (Đã xuất bản)
7.  Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Pham Ngoc Thoa, Lầm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT BẰNG THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH. TNU Journal of Science and Technology. 226. 17-24. (Đã xuất bản)
8.  Nguyen Dat Phuong, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2020. NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ NO3 - CỦA THAN SINH HỌC TRẤU (O. SATIVA L., OM5451) THEO CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐẲNG NHIỆT. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 20/2020. 101-107. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Thị Thiên Trúc, Nguyen Dat Phuong, Pham Ngoc Thoa, Phan Thị Thanh Tuyền. 2020. KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METHYL DA CAM CỦA THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 18/2020. 97-103. (Đã xuất bản)
10.  Nguyen Dat Phuong, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Pham Ngoc Thoa. 2020. NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG SỬ DỤNG THAN SINH HỌC ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CÂY LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) THEO ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT LANGMUIR VÀ FREUNDLICH. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 18/2020. 90-96. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Hoàng Den, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Đức Thạnh, Tran Thi Tuyet Bang, Nguyễn Văn Kiên. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHÍNH TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 9. 62-68. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thùy, Ngô Quốc Vinh, Đoàn Thị Thúy Kiều. 2018. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ TÚI BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 172 - 180. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Đức Thạnh. 2018. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT THAN Ở XÃ PHÚ TÂN, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. . 20-30. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Ngô Quốc Vinh, Đoàn Thị Thúy Kiều. 2015. LỢI ÍCH KÉP CỦA CÔNG NGHỆ BIOGAS TỪ VIỆC SỬ DỤNG BÃ THẢI TÚI Ủ BIOGAS TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC. 01. 764-769. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Kỹ thuật môi trường khác 
Công nghệ sinh học môi trường nói chung 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Mỹ Phượng