BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG ĐỨC Giới tính: Nam
Email: nhduc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hồng Đức, Ram Avtar, Pankai Kumar, Phạm Phương Lan. 2021. SCENARIO-BASED NUMERICAL SIMULATION TO PREDICT FUTURE WATER QUALITY FOR DEVELOPING ROBUST WATER MANAGEMENT PLAN: A CASE STUDY FROM THE HAU RIVER, VIETNAM. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 26. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region. 1. 287-322. (Đã xuất bản)
3.  Caitlin Kongis, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Đức, ChristopherKucharik, Mutlu Ozdogan, Annemarie Schneider. 2019. CLIMATE CHANGE IMPACTS ON RICE PRODUCTIVITY IN THE MEKONG RIVER DELTA. Applied Geography. 102. 71-83. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Kỹ thuật thủy lợi 
Viễn thám 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hồng Đức