BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN PHAN KHÔI Giới tính: Nam
Email: npkhoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
978-604-965-118-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Phan Khôi. 2021. PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. Challenges of Governance - Development and Regional Integration in Southest Asia and ASEAN. in Ronald L. Holzhacker; Wendy Guan Zhen Tan. 115-134. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Phan Khôi. 2016. QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phan Khôi. 2014. MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ CỦA QUYỀN TÁC GIẢ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 119-125. (Đã xuất bản)