BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN PHAN KHÔI Giới tính: Nam
Email: npkhoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật trách nhiệm dân sự
  X
2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
978-604-965-118-2   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Phan Khôi, Bùi Thị Mỹ Hương. 2022. CHOICE-OF-LAW PRINCIPLES IN INHERITANCE RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENT(S) UNDER VIETNAMESE PRIVATE INTERNATIONAL LAW. Indonesia Law Review. 12. 56-69. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phan Khôi. 2021. PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. Challenges of Governance - Development and Regional Integration in Southest Asia and ASEAN. in Ronald L. Holzhacker; Wendy Guan Zhen Tan. 115-134. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Phan Khôi. 2023. XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ VÀ VIỆC XIN PHÉP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC TẠO RA BỞI SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phan Khôi. 2023. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ, TRUYỀN ĐẠT GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ . Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Phan Khôi. 2023. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET. Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam. Khoa Luật-Trường Đại học Đà Lạt. 287-300. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Phan Khôi, Bùi Thị Mỹ Hương. 2022. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. Nhà nước và Pháp Luật. 5. 63. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Phan Khôi. 2016. QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 1-8. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Phan Khôi. 2014. MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ CỦA QUYỀN TÁC GIẢ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 119-125. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Phan Khôi