BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: nxhuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hồng Trang, Nguyễn Xuân Hương. 2021. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY. 1. 223-230. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Út Thanh, Nguyễn Xuân Hương. 2018. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG BỐI CẢNH CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0- MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 175-180. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Xuân Hương, Đồng Thị Kim Xuyến. 2017. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY. Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng. . 282-291. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Xuân Hương, Đồng Thị Kim Xuyến. 2017. VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng. . 238-246. (Đã xuất bản)