BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐAN THỤY Giới tính: Nữ
Email: ntdthuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Triết học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Triết học 
Lịch sử và triết học của khoa học và công nghệ 
Đạo đức học (trừ các vấn đề đạo đức học liên quan đến từng ngành cụ thể) 
Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lý luận và lịch sử tôn giáo
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Đan Thụy, Phạm Công Thiện, Lê Thu Thủy. 2021. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Đại học Văn Lang. 29. 36-43. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2021. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Ấn Độ và Châu Á. 99. 73-79. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Đan Thụy, Trần Thị Như Tuyến. 2021. VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY. Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, 12/2021, trường Đại học Cần Thơ. . 125-133. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2020. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. 95. 73-79. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2020. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn (Hội thảo khoa sau đại học năm 2019, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh). . 597-606. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2020. NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU. Tạp chí Triết học. 344. 72-81. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2020. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU. Khoa học xã hội Việt Nam. 5. 42-51. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2020. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp chí khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 257+258. 1-10. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2019. TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU. Triết học. 10. 72-79. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2018. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU. Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, Đại học Phú Yên, 24/8/2018. . 600-618. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Đan Thụy. 2018. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 58-66. (Đã xuất bản)