BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ HỒNG NHÂN Giới tính: Nam
Email: vhnhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lucas Ciccarelli, Võ Hồng Nhân, Trương Chí Thành, Nguyễn Minh Trí, Thomas Gries, Aart Van Vuure, Stepan V. Lomov, Sangeetha Ramaswamy, Frederik Cloppenburg. 2019. SUSTAINABLE COMPOSITES: PROCESSING OF COIR FIBRES AND APPLICATION IN HYBRID-FIBRE COMPOSITES. Journal of Composite Materials. 0. 1-14. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hồng Nhân, Kristel Beckers, Bart Goderis, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Peter Van Puyvelde. 2018. FRACTURE TOUGHNESS OF UNIDIRECTIONAL FLAX FIBER COMPOSITES WITH RIGID GLIADIN MATRIX. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 37. 1163-1174. (Đã xuất bản)
3.  Koen JA Jansens, Võ Hồng Nhân, Jan A Delcour, Ignace Verpoest, Abrehet F Gebremeskel, Kevin Bruyninckx, Mario Smet, Kristof Brijs, Lien Telen, Bart Goderis. 2018. CONCEPTS AND EXPERIMENTAL PROTOCOLS TOWARDS A MOLECULAR LEVEL UNDERSTANDING OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF GLASSY, CROSS-LINKED PROTEINS: APPLICATION TO WHEAT GLUTEN BIOPLASTICS. European Polymer Journal. 88. 231-245. (Đã xuất bản)
4.  Võ Hồng Nhân, Frederick Puttemans, Eduardo Trujillo, Aart Willem Van Vuure, Bart Goderis, Ignaas Verpoest, Koen J.A. Jansens, Peter Van Puyvelde. 2016. DEVELOPING RIGID GLIADIN BASED BIOCOMPOSITES WITH HIGH MECHANICAL PERFORMANCE. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 85. 76-83. (Đã xuất bản)
5.  Võ Hồng Nhân, Bart Goderis, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Martine Wevers, Grzegorz Pyka, Peter Van Puyvelde. 2015. PROCESSING RIGID WHEAT GLUTEN BIOCOMPOSITES FOR HIGH MECHANICAL PERFORMANCE. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 79. 74-81. (Đã xuất bản)
6.  Võ Hồng Nhân, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Peter Van Puyvelde. 2014. DEVELOPING GLUTEN POLYMER AND COMPOSITE MATERIALS FOR HIGH MECHANICAL PERFORMANCE. SEICO 14-35th International Technical Conference & Forum, Paris-France, March 10th-11th 2014. . 142-147. (Đã xuất bản)
7.  Koen J.A. Jansens, Mario Smet, Bart Goderis, Kristof Brijs, Lien Telen, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Karel Van Acker, Bert Lagrain, Peter Van Puyvelde, Jan A. Delcour, Võ Hồng Nhân. 2013. EFFECT OF MOLDING CONDITIONS AND MOISTURE CONTENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF COMPRESSION MOLDED GLASSY, WHEAT GLUTEN BIOPLASTICS. Industrial Crops and Products. 44. 480-487. (Đã xuất bản)
8.  Võ Hồng Nhân, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Peter Van Puyvelde. 2013. RIGID GLUTEN MATERIALS: PROMISING MECHANICAL PROPERTIES FROM POLYMERS TO COMPOSITES. Composite Week@Leuven; Leuven, Belgium; 16-20/09/2013. . (Đã xuất bản)
9.  Võ Hồng Nhân, Ignaas Verpoest, Aart Willem Van Vuure, Peter Van Puyvelde. 2013. MOISTURE ABSORPTION OF GLUTEN POLYMERS AND FLAX/GLUTEN COMPOSITES. 19th International Conference on Composite Materials; Montreal, Canada; 28/07-02/08/2013. . 3420-3427. (Đã xuất bản)