BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM HUÊ Giới tính: Nữ
Email: ntkhue@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Huê, Koenraad Muylaert, Dries Vandamme. 2020. POTENTIAL OF GARLIC OIL TO CONTROL BIOLOGICAL CONTAMINATION OF CHLAMYDOMONAS CULTURES BY THE CILIATE OXYTRICHA. Journal of Applied Phycology. 32. 831-837 (2020). (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Huê, Trần Thanh Mến, Đỗ Tấn Khang, Isabel Vanoverberghe, Martijn Carllens, Koenraad Muylaert. 2020. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF HERBIVOROUS CILIATES FROM CONTAMINATED MICROALGAL CULTURES. European Journal of Protistology. 76. 125743. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Huê, Koenraad Muylaert, Dries Vandamme, Ellen Decaestecker, Bert Deruyck. 2019. BIOLOGICAL CONTROL OF CILIATE CONTAMINATION IN CHLAMYDOMONAS CULTURE USING THE PREDATORY COPEPOD ACANTHOCYCLOPS ROBUSTUS. Algal research. 37. 269-276. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Huê, Koenraad Muylaert, Bert Deruyck, Ramasamy Praveenkumar. 2019. LOW DOSES OF THE QUATERNARY AMMONIUM SALT CETYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE CAN BE USED AS A PESTICIDE TO CONTROL GRAZERS IN MICROALGAL CULTURES. Algal research. 41. (Đã xuất bản)
5.  Bert Deruyck, Nguyễn Thị Kim Huê, Koenraad Muylaert, Ellen Decaestecker. 2019. MODELING THE IMPACT OF ROTIFER CONTAMINATION ON MICROALGAL PRODUCTION IN OPEN POND, PHOTOBIOREACTOR AND THIN LAYER CULTIVATION SYSTEMS. Algal Research. 38. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Huê, Koenraad Muylaert, Dries Vandamme, Ellen Decaestecker, Bert Deruyck. 2018. NATURAL CHEMICALS PRODUCED BY MARINE MICROALGAE AS PREDATOR DETERRENTS CAN BE USED TO CONTROL CILIATES CONTAMINATION IN MICROALGAL CULTURES. Algal Research. 29. 297-303. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Kim Huê, Nguyễn Bảo Toàn. 2006. PHÁT TRIỂN THỂ TIỀN CỦ TỪ MÔ LÁ NON TRONG VI NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LAN HỒ ĐIỆP (PHALAENOPSIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 87-96. (Đã xuất bản)