BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH QUÍ Giới tính: Nam
Email: ntqui@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thành Quí, DANIEL WACHSMUTH. 2020. SUBGRADIENTS OF MARGINAL FUNCTIONS IN PARAMETRIC CONTROL PROBLEMS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. SIAM Journal on Optimization. 30. 1724-1755. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Quí. 2020. SUBDIFFERENTIALS OF MARGINAL FUNCTIONS OF PARAMETRIC BANG–BANG CONTROL PROBLEMS. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications. 195. 1-13. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Quí, Daniel Wachsmuth. 2019. FULL STABILITY FOR A CLASS OF CONTROL PROBLEMS OF SEMILINEAR ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. SIAM Journal on Control and Optimization (SICON). 57. 3021-3045. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thành Quí, Daniel Wachsmuth. 2018. STABILITY FOR BANG-BANG CONTROL PROBLEMS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. OPTIMIZATION. 1. 1-21. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Quí, Hoang Ngoc Tuan. 2017. STABILITY OF GENERALIZED EQUATIONS UNDER NONLINEAR PERTURBATIONS. Optimization Letters. Online First. 1-17. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thành Quí. 2015. CODERIVATIVES OF IMPLICIT MULTIFUNCTIONS AND STABILITY OF VARIATIONAL INEQUALITIES. International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control Theory, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 7th Floor, Ta Quang Buu Library, 1 Dai Co Viet, Hanoi, February 4-7, 2015. . 4. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thành Quí. 2015. CODERIVATIVES OF IMPLICIT MULTIFUNCTIONS AND STABILITY OF VARIATIONAL SYSTEMS. Journal of Global Optimization. Số 1. 1-21. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thành Quí. 2020. BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN PHÂN BỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN BIÊN CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG ELLIPTIC NỬA TUYẾN TÍNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-7. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Quí. 2015. ĐỐI ĐẠO HÀM CỦA ÁNH XẠ NÓN PHÁP TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG (CODERIVATIVES OF NORMAL CONE MAPPINGS AND APPLICATIONS). Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học, Lần thứ 13 - Ba Vì, Hà Nội, 23-25/4/2015. . 49. (Đã xuất bản)