BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: THÁI MINH TUẤN Giới tính: Nam
Email: minhtuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Thái Minh Tuấn, Hsu-Tung Chien, Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin. 2019. WORKLOAD AND CAPACITY OPTIMIZATION FOR CLOUD-EDGE COMPUTING SYSTEMS WITH VERTICAL AND HORIZONTAL OFFLOADING. IEEE Transactions on Network and Service Management. Issue - 2019. (Đã xuất bản)
2.  Thái Minh Tuấn, Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin. 2018. JOINT SERVER AND NETWORK OPTIMIZATION TOWARD LOAD‐BALANCED SERVICE CHAINING. International Journal of Communication Systems. 31. (Đã xuất bản)
3.  Thái Minh Tuấn, Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, Po-Ching Lin. 2018. TOWARDS LOAD-BALANCED SERVICE CHAINING BY HASH-BASED TRAFFIC STEERING ON SOFTSWITCHES. Journal of Network and Computer Applications. 109. (Đã xuất bản)
4.  Ying-Dar Lin, Thái Minh Tuấn, Yi-Ta Chiang, Yi-Jen Lu, Chein-Ting Wang, Chun-Hung Hsu. 2017. SAMF: AN SDN-BASED FRAMEWORK FOR ACCESS POINT MANAGEMENT IN LARGE-SCALE WI-FI NETWORKS. Journal of Communications Software and Systems (JCOMSS). 13. (Đã xuất bản)
5.  Thái Minh Tuấn, Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, Po-Ching Lin. 2017. HASH-BASED LOAD BALANCED TRAFFIC STEERING ON SOFTSWITCHES FOR CHAINING VIRTUALIZED NETWORK FUNCTIONS. 2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 21-25 May 2017, Paris - France. . (Đã xuất bản)
6.  Thái Minh Tuấn, Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin. 2016. A JOINT NETWORK AND SERVER LOAD BALANCING ALGORITHM FOR CHAINING VIRTUALIZED NETWORK FUNCTIONS. 2016 IEEE International Conference on Communications ( (ICC)), 23-27 May 2016, Kuala Lumpur - Malaysia,. . (Đã xuất bản)
7.  Ying-Dar Lin, Thái Minh Tuấn, Yuan-Cheng Lai, Chih-Chiang Wang. 2015. TWO-TIER PROJECT AND JOB SCHEDULING FOR SAAS CLOUD SERVICE PROVIDERS. Journal of Network and Computer Applications. 52. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Thái Minh Tuấn, Huỳnh Triệu Vĩ. 2021. MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ ĐẾM ĐÁM ĐÔNG DÀY ĐẶC: ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG CUA GIỐNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP. Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thái Nguyên -13-14/12/2021. . 276-281. (Đã xuất bản)