BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM NHỰT KHANG Giới tính: Nữ
Email: lnkhang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nền tảng công nghệ thông tin
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Nhựt Khang, Kim-Ngoc Thi NGUYEN, Loc Huu NGUY, Jugal Kalita. 2021. FACIAL EXPRESSION RECOGNITION AND IMAGE DESCRIPTION GENERATION IN VIETNAMESE. The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, 26-29/10/2021. . 63-69. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Nhựt Khang, Nguyen Hoang Huynh, Nguyen Bao Ngoc, To Thi Huynh Nhu , Nguyen Thanh Thao, Pham Hoang Hao, Vo Van Kiet, Bui Xuan Huynh, Jugal Kalita. 2021. USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IOT FOR CONSTRUCTING A SMART TRASH BIN. International Conference on Future Data and Security Engineering, online 24-26/11/2021. . 427-435. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Nhựt Khang, Lê Nhật Nam, Jugal Kalita. 2020. BUILDING A CHATBOT ON A CLOSED DOMAIN USING RASA. The 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Online, 18-20/12/2020. . 144–148. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Nhựt Khang, Truong Thanh Lam, Jugal Kalita. 2020. USING TOPIC MODELS TO LABEL DOCUMENTS FOR CLASSIFICATION. Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 443-451. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Nhựt Khang, Tran Tri Thong, To Huynh Tuan, Jugal Kalita. 2019. IMPROVING VIETNAMESE WORDNET USING WORD EMBEDDING. International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Tokushima, Japan, June 28-30, 2019. . 110-114. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Nhựt Khang, Feras Al Tarouti, Jugal Kalita. 2015. AUTOMATICALLY CREATING A LARGE NUMBER OF NEW BILINGUAL DICTIONARIES. AAAI, Austin, Texas, USA, January 25–30, 2015,. . 2174-2180. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Nhựt Khang, Feras Al Tarouti, Jugal Kalita. 2015. PHRASE TRANSLATION USING A BILINGUAL DICTIONARY AND N-GRAM DATA: A CASE STUDY FROM VIETNAMESE TO ENGLISH. NAACL-MWE, Denver, Colorado, USA, June 4, 2015. . 65-69. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Nhựt Khang, Feras Al Tarouti, Jugal Kalita. 2014. CREATING LEXICAL RESOURCES FOR ENDANGERED LANGUAGES. ACL- ComputEL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014. . 54-62. (Đã xuất bản)
9.  Lâm Nhựt Khang, Feras Al Tarouti, Jugal Kalita. 2014. AUTOMATICALLY CONSTRUCTING WORDNET SYNSETS. ACL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014. . 106-111. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Nhựt Khang. 2014. AUTOMATICALLY CREATING MULTILINGUAL LEXICAL RESOURCES. AAAI, Québec City, Québec, Canada, July 27–31, 2014. . 3077-3078. (Đã xuất bản)
11.  Lâm Nhựt Khang, Jugal Kalita. 2013. CREATING REVERSE BILINGUAL DICTIONARIES. The Conference of the NAACL- HLT. Atlanta, Georgia, USA. 9-14 June 2013. . 524-528. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Nhựt Khang, Tran Bao Ngoc, Phan Chi Khang. 2019. THỰC NGHIỆM TÓM TẮT RÚT TRÍCH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT. Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), Đại học Huế, 7-8/6/2019. . 468-475. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Nhựt Khang, Võ Lê Minh Trung, Nguyễn Huỳnh Hữu Đức. 2017. XÂY DỰNG WORDNET CHO TIẾNG VIỆT. FAIR, Da Nang17-18/8/2017. . 1007-1014. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Nhựt Khang. 2016. XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÁNH XẠ TRUNG GIAN. FAIR, Can Tho 4-5/8/2016. . 861-870. (Đã xuất bản)